# คณะกรรมการดำเนินงาน รุ่นที่ 2 (ปีงบประมาณ 2560 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

อ.ปะริยา ปะบุญเรือง
(รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้)

ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ

 

ประธานกรรมการ
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา

 

กรรมการ
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
(เลขานุการ)
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/