# คณะกรรมการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558-2560)

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
ดร.วิชญา กันบัว
()
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
(รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)

 

ประธานกรรมการ
ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ

 

กรรมการ
ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์
อ.เสวรส ศรีสุข
ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
อ.นพรัตน์ แป้นงาม
(เลขานุการ)
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/