ภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศมีภารกิจหน่วยงานดังนี้

1. ให้บริการวิจัยเชิงสำรวจตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

2. ให้คำปรึกษาการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์

3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

4. จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ

5. จัดการให้บริการการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการสารสนเทศที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้สนใจและนักศึกษาทั่วไป

2. เพื่อให้บริการวิจัยเชิงสำรวจกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบัน

3. เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติและการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำวิจัยให้แก่ผู้สนใจและนักศึกษาทั่วไป

4. เพื่อจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติและซอฟต์แวร์สำหรับการทำวิจัยให้กับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบัน

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/