ระบบบริหารงาน

       คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศที่มีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูล สารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีหน้าที่วางแผน บริหารงาน ดำเนินการโครงการจัดตั้งหน่วยบริการ ข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และดำเนินการงานที่ได้รับ มอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วง โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

 

ระบบการจัดการ

       หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการวิจัยเชิงสำรวจ ให้คำปรึกษาและจัดอบรม ให้ความรู้ในด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติและซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานวิจัยให้แก่หน่วยงานทั้งในและนอกสถาบัน โดยอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับการให้บริการให้คำปรึกษาและงานวิจัย เชิงสำรวจ หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุนเพื่อการวิจัย

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/