ISU มาจาก Information Service Unit คือ หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นส่วนงานหนึ่งของฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการ ผลิตบัณฑิต วิจัย และเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนภาคตะวันออกประเทศชาติและสากล

       ในด้านการวิจัย ปัจจุบัน อาจารย์ บุคคลการ และนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ในกระบวนการการทำวิจัยนั้นย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องตามหลักการทางวิชาการด้านการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม เพื่อให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และบุคคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

       นอกจากการสนับสนุนงานวิจัยแล้ว การบริการวิชาการก็เป็นพันธกิจที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมาก ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องใช้ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ อีกทั้งการดำเนินกิจการใดๆ ภายในองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาคม เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ดำเนินการไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม ดังนั้นการวิจัยเชิงสำรวจจึงเป็นเครื่องที่สำคัญเพื่อจะช่วยในสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาองค์กรต่างๆ

       อย่างไรก็ตาม คณะวิทยาศาสตร์ยังขาดหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเหล่านักวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ในการที่จะสร้างผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล และการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สถิติและซอฟต์แวร์ในการทำวิจัยและให้บริการวิจัยเชิงสำรวจแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านสถิติและการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/