วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Burapha Science Journal

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การออกเผยแพร่คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )

 
คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์  Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )  ได้ออกเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา http://science.buu.ac.th/part/buuscij/  
Posted: 2017-12-08
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impact Factor

 

ค่า Thai Journal Impact Factor ปี พ.ศ.2559

(วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คำนวณโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

เท่ากับ 0.110

 
Posted: 2017-10-18
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 
ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนบทความที่อยู่ขั้นตอนการพิจารณาจำนวนมาก  
Posted: 2017-06-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ACI

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI

ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)

 
Posted: 2017-03-01 More...
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตั้งแต่ว้นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาปรับรูปแบบการดำเนินงาน

 

๑. เพิ่มฉบับการออกเผยแพร่  จากเดิมออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ปรับเพิ่มเป็นออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ 

                        ฉบับที่ ๑  ( มกราคม - เมษายน )
                        ฉบับที่ ๒  ( พฤษภาคม - สิงหาคม )
                        ฉบับที่ ๓  ( กันยายน - ธันวาคม )

 

๒. ปรับการเขียนอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ซึ่งผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดได้จาก Burapha Science

Journal Template  ดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2015-10-30
 
More Announcements...