Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา )

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่ 25 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

 

In Review

In Editing

Online

Decline

Disclaim

Total

36

               83

             30

              18

 0

167

 


หมายเหตุ        

- วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาแต่ละฉบับจะออกเผยแพร่บทความ (Online) จำนวนประมาณ 30-40 เรื่อง

- In Review  หมายถึงจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ

 - In Editing  หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ผ่าน

                                จะได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดรูปแบบบทความ

- Online       หมายถึงจำนวนบทความที่ได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                ฉบับล่าสุด ปีที่ 25 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2563

- Decline     หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ไม่ผ่าน

- Disclaim   หมายถึงจำนวนบทความที่ผู้เขียนสละสิทธิ์

- Total         หมายถึงจำนวนบทความทั้งหมด

 
Posted: 2020-11-27
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อ login เข้าระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาไ ม่ได้

 

ขณะนี้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขัดข้องทำให้ผู้ใช้ระบบบางท่านไม่สามารถ

เข้าระบบได้เมื่อใช้ password เดิมที่เคยใช้  ดังนั้น ขอให้แก้ไขโดย

1.ที่หน้า Login คลิกที่ forgot your password

2.ใส่ email 

3.ระบบจะส่ง link ที่ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านไปทาง email ให้คลิกที่ link

4.กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่

5.จะสามารถเข้าระบบได้อีกครั้ง

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 aaaaaaaaaaaaaa

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 038-103034 สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิมแล้ว

 
โทรศัพท์ 038-103034 ช่างได้เข้ามาซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว และบัดนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม  
Posted: 2019-02-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งใช้งานระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้ตามปกติ

 
ตามที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.buu.ac.th และเว็บไชต์อื่น ๆ ที่ลงท้ายด้วย .buu.ac.th ได้ถูก Google ระบุว่าเป็นเว็บไชต์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Google Chrome และ Firefox ได้นั้น บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  
Posted: 2019-01-08
 
More Announcements...