วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Burapha Science Journal

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การปรับ Template วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

เพื่อให้บทความที่ออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับ Template บทความวิจัย ดังนี้

เดิม - ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย (Results and Discussion)

ปรับเป็น - ผลการวิจัย (Results)

             วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด Template ใหม่ได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2018-08-02
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560

 
ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560
รายละเอียดดังนี้
จากประกาศพบว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2561 ของวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเท่ากับ  0.245
และมีค่าสูงขึ้นมากกว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.110
 
Posted: 2018-08-01
 

แจ้งผู้ใช้ระบบวารสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

บัดนี้ผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

 
Posted: 2018-04-24
 

แจ้งระบบวารสารขัดข้อง

 
เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ข้ดข้อง ไม่สามารถใช้ระบบได้ในบางคำสั่ง เช่น การอัพโหลดไฟล์เข้าระบบ การเปิดดูไฟล์ในระบบ เป็นต้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม ในการนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา จึงขออภ้ัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
Posted: 2018-04-19
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การออกเผยแพร่คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )

 
คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์  Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )  ได้ออกเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา http://science.buu.ac.th/part/buuscij/  
Posted: 2017-12-08
 
More Announcements...