Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา )

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ระหว่างวันที่ 1 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

In Review

In Editing

Online

Decline

Disclaim

Total

77

12

2110

0

120

 

หมายเหตุ        

- วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาแต่ละฉบับจะออกเผยแพร่บทความ (Online) จำนวนประมาณ 30 เรื่อง

- In Review  หมายถึงจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ

 - In Editing  หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ผ่าน

                                จะได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดรูปแบบบทความ

- Online       หมายถึงจำนวนบทความที่ได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                ฉบับล่าสุด ปีที่ 24 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562

- Decline     หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ไม่ผ่าน

- Disclaim   หมายถึงจำนวนบทความที่ผู้เขียนสละสิทธิ์

- Total         หมายถึงจำนวนบทความทั้งหมด

 

 
Posted: 2019-06-18
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

In Review

In Editing

Online

Decline

Disclaim

Total

71

17

16

9

0

113

 

หมายเหตุ        

- วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาแต่ละฉบับจะออกเผยแพร่บทความ (Online) จำนวนประมาณ 30 เรื่อง

- In Review  หมายถึงจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ

 - In Editing  หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ผ่าน

                                จะได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดรูปแบบบทความ

- Online       หมายถึงจำนวนบทความที่ได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                ฉบับล่าสุด ปีที่ 24 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562

- Decline     หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ไม่ผ่าน

- Disclaim   หมายถึงจำนวนบทความที่ผู้เขียนสละสิทธิ์

- Total         หมายถึงจำนวนบทความทั้งหมด

 

 
Posted: 2019-06-12
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อ login เข้าระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาไ ม่ได้

 

ขณะนี้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขัดข้องทำให้ผู้ใช้ระบบบางท่านไม่สามารถ

เข้าระบบได้เมื่อใช้ password เดิมที่เคยใช้  ดังนั้น ขอให้แก้ไขโดย

1.ที่หน้า Login คลิกที่ forgot your password

2.ใส่ email 

3.ระบบจะส่ง link ที่ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านไปทาง email ให้คลิกที่ link

4.กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่

5.จะสามารถเข้าระบบได้อีกครั้ง

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 038-103034 สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิมแล้ว

 
โทรศัพท์ 038-103034 ช่างได้เข้ามาซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว และบัดนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม  
Posted: 2019-02-20
 
More Announcements...