การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติของสลากออมสิน โดยใช้การทดสอบไคกำลังสอง

นิติชล ตันสกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลสลากออมสินโดยเครื่องออก   รางวัลอัตโนมัติ สำหรับการออกรางวัลที่  3 ถึง 5 โดยใช้การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ซึ่งเป็นการทดสอบการแจกแจง             แบบสม่ำเสมอของหมายเลขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักของเครื่องออกรางวัล โดยศึกษาในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี                 คือ  ปี  พ.ศ.2555 ถึง 2557 จำนวน 36 งวด ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการออกรางวัลโดยใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ              ของสลากออมสิน มีความไม่เที่ยงตรงที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เฉพาะหลักและงวดดังต่อไปนี้ หลักล้านในงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน  2555  หลักแสนในงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2556  หลักแสนและหลักสิบในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556  หลักร้อยในงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 หลักล้านและหลักแสนในงวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2557


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.