ดัชนีน้ำตาลในข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้วิธี “การเลียนแบบการย่อยการดูดซึมน้ำตาลในหลอดทดลอง”

สุนีย์ - สหัสโพธิ์, ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย

Abstract


ข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับประชากรมากกว่าครึ่งของโลก  และเป็นแหล่งสำคัญของคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสหลังจากถูกย่อยดังนั้นอัตราการย่อยและดูดซึมจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การวัดปริมาณแอมิโลส และอัตราการย่อยแป้ง โดยวิธี in vitro rapidly available glucose (RAG) รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่าง RAG กับปริมาณแอมิโลส และกับอัตราส่วนระหว่างแอมิโลส            และแอมิโลเพกทิน ในข้าวพื้นเมือง 31 สายพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ข้าวเจ้ามีค่าแอมิโลส 21.7 - 36.0% และข้าวเหนียวมีค่า          แอมิโลส 7.4 – 12.0%  ส่วน RAG ในข้าวเจ้ามีค่า 12.49 - 26.00 และ 16.01 - 29.82 กรัม/100กรัมใ นข้าวกล้องและข้าว         ขัดสุก ตามลำดับ ในขณะที่ข้าวเหนียวทุกสายพันธุ์มีค่า RAG>19.37 กรัม/100กรัม  ข้าวสุก ค่า RAG พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.001 กับค่าแอมิโลส  และกับอัตราส่วนระหว่างแอมิโลส และแอมิโลเพกทิน ทั้งใน          ข้าวขัด (r =- 0.480 และ - 0.482) และข้าวกล้อง(r = - 0.594 และ - 0.587)  ในรายงานวิจัยนี้พบว่าข้าวเจ้าแดงและข้าว            มะลิแดงมีค่า RAG ต่ำที่สุด ซึ่งอาจใช้แนะนำในการจัดการอาหารให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้บริโภค นอกจากนี้การศึกษา             ในหลอดทดลองสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุด  สำหรับการศึกษาหาค่าดัชนีน้ำตาลในมนุษย์ต่อไป


Full Text:

PDF

References


กรมควบคุมโรค สำนักงานโรคไม่ติดต่อ.ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.(2556).วันที่ค้นข้อมูล 13พฤศจิกายน 2557,

เข้าถึงได้จาก: http://www.thaincd.com/information-statistic/non-communicable-disease-data.php.

กรมควบคุมโรค สำนักงานโรคไม่ติดต่อ.รายงานประจำปี 2556.(2556). วันที่ค้นข้อมูล 13พฤศจิกายน 2557,

เข้าถึงได้จาก:http://thaincd.com/document/file/download/paper-manual/NCDannualReport2013.pdf.

นุชรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์. (2556). ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2556 (ปีงบประมาณ 2557).

วันที่ค้นข้อมูล 25 สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก:http://www.dpck5.com/SRRTcenter/7NOV56pdf.

รัชนี คงคาฉุยฉาย และริญ เจริญศิริ. (2553). ปริมาณคุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฎิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม

จังหวัดยโสธร.วารสารโภชนาการสาร, 45(2), 14-31.

รัชนี คงคาฉุยฉาย และริญ เจริญศิริ.(2554). สารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมืองในเขตปฎิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร.วารสารโภชนาการสาร, 46(1), 25-42.

ริญ เจริญศิริ รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์.(2551). การคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่างๆในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบ “In vitro rapidly available glucose”.วารสารโภชนาการสาร, 43(3), 16-27.

Afaghi, A., O’Connor, H., & Chow, C.M. (2007). High-glycemic-index carbohydrate meals shorten sleep onset1–3. American Journal of Clinical Nutrition, 85, 426-430.

Behall, K.M., Scholfield, D.J., & Canary, J. (1988).Effect of starch structure on glucose and insulin responses inadults.American Journal of Clinical Nutrition, 47, 428-432.

Behall, K.M., Scholfield, D.J., Yuhaniak, I., & Canary, J.(1989). Diets containing high amylose vs amylopectin starch: Effect on metabolic variables in human subjects. American Journal of Clinical Nutrition,

, 337-344.

Coffman, W.R.,& Juliano, B.O. (1987).Rice.In R.A. Olson,& K.J. Frey. (Eds). Nutritional quality of cereal grains: Genetic and agronomic improvement (vol. 5)(pp.101-131). Madison: American Society of Agronomy.

Denardin, C.C., Boufleur, N., Reckziegel, P., da Silva, L.P., & Walter, M. (2012).Amylose content in rice

(Oryza sativa) affects performance, glycemic and lipidic metabolism in rats. Ciencia Rural, 42, 381-387.

Englyst, K.N., Englyst H.N., Hudson, G.J., Cole, T.T., & Cummings, J.H. (1999). Rapidly available glucose in foods: an invitro measurement that reflects the glycemic response. American Journal of Clinical Nutrition, 69, 448-454.

Englyst, H.N., Veenstra J., & Hudson, G.J. (1996). Measurement of rapidly available glucose (RAG) in plants foods: a potential in vitro predictor of the glycemic response. British Journal of Nutrition, 175(3), 327-337.

Fitzerald, M.A., McCouch, S.R., & Hall, R.D. (2011). Not just a grain: the quest for quality. Trends in plant Science,14, 133-139.

Frie, M., Siddhuraju, P., & Becker, K. (2003). Studies on the in vitro starch digestibility and the glycemic index of six different indigenous rice cultivars from the Philippines. Food Chemistry, 83, 395-402.

International Diabetes Federation: IDF (2014). IDF Diabetes Atlas (6thed.). Retrieved November 13, 2014,

from http://www.idf.org/diabetesatlas

Jain, A., Rao, S.M., Sethi, S., Ramesh, A., Tiwari, S., Mandal, K., et al. (2012).Effect of cooking on amylose content of rice.European Journal of Experimental Biology, 2(2), 385-388.

Latimer, G.W. (2012). Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL(19thed.). AOAC INTERNATIONAL, Maryland, USA.

Mayo Clinic. (2014). Retrieved November 13, 2014, from http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-

and-healthy-eating/in-depth/glycemic-index-diet/art-20048478 :

Miller, B., Wolever, T.M., &Powell, F. (2003).The New Glucose Revolution; the authoritative guide to the glycemic index. New York: Marlowe & company.

Noda, T., Takigawa, S., Matsuura-Endo, C., Suzuki, T., Hashimoto, N., Kotterachchi, N.S., et al. (2008). Factors affecting the digestibility of raw and gelatinized potato starches. Food Chemistry, 110, 465-470.

Panlasigui, L., Thompson, L.U., Juliano, B.O., Perez, C.M., Yiu, S.H., & Greenberg, G.R. (1991). Rice varieties with similar amylose content differ in starch digestibility and glycemic response in humans. American Journal of Clinical Nutrition, 54, 871-877.

Parada, J., & Aguilera, J.M. (2012).Effect of native crystalline structure of isolated potato starch on gelatinization behavior and consequently on glycemic response.Food Research International, 45, 238-243.

Shobana, S., Kokila, A., Lakshmipriya, N., Subhaashini, S., Bai, M.R., Mohan, V., et al. (2012).Glycaemic index of three India rice varieties.International Journal of Food Science and Nutrition, 63,178-183.

Syahariza, Z.A., Sar, S., Hasjim, J., Tizzotti, M., & Gilbert R.G. (2013). The importance of amylose and amylopectin fine structure for starch digestibility in cooked rice grains.Food Chemistry, 136, 742-749.

Yamasaki, M., Watanabe, M., Yoneyama, T., Nogi, A., Wang, L., & Shiwaku, K. (2007). Influence of rice with different amylose contents on postprandial glycemic response. Journal of Rural Medicine, 1, 51-58.

Yu, SY., Lin, S.T., Lee, J.H., & Chung, H.J. (2014). Impact of molecular and crystalline structures on in vitro digestibility of waxy rice starches.Carbohydrate Polymer, 112, 729-735.

Zhu, L.J., Liu, Q.Q., Wilson, J.D., Gu, M.H., & Shi, Y.C. (2011). Digestibility and physicochemical properties of rice (Oryza sativa L.) flours and starches differing in amylose content.Carbohydrate Polymers, 86(4), 1751-1759.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.