การสังเคราะห์อีเธอร์ของวิลเลียมสันสำหรับปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ระดับปริญญาตรี

รัชนก เธียรวาริช, กัญญาณัฐ เรืองสกุล, วนิดา สำแดงไพร

Abstract


งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการทดลองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการเรียนเคมีอินทรีย์ระดับปริญญาตรี โดยศึกษาการสังเคราะห์อีเธอร์ของวิลเลียมสัน ระหว่างฟีนอลกับ 2-chloroacetic acid  ในโซเดียมไฮดรอกไซด์   ภายใต้สภาวะที่ปราศจากตัวทำละลาย   การแยกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาโดยการสกัดอยู่ในเกณฑ์ดี  ปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ในงานวิจัยนี้ยังได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยา SN2  สภาพความเป็นกรด ปริมาณสารสัมพันธ์และเคมีสีเขียว


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.