สถานภาพของแหล่งน้ำ บริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลของแม่น้ำชีตอนกลาง

ภัททิรา เกษมศิริ, วิภาวี ไทเมืองพล

Abstract


การประเมินสถานภาพของแหล่งน้ำในช่วงที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชัง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผันแปรตามระยะเวลาของคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ บริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาและนำมาจัดเกณฑ์บ่งชี้สถานภาพ           ของแหล่งน้ำ เก็บตัวอย่างในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 6 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่               ที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลำน้ำของแม่น้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบอุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 22.50-31.10 °C ความเป็นกรดและด่าง 6.83-8.16 ค่าการนำไฟฟ้า 327.80-566.90 ms/cm ออกซิเจนละลาย 2.00-6.40 mg/l ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 17.00-138.67 mg/l คลอโรฟิลล์ เอ 1.07-12.02 mg/l  ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน               0.07-0.40 mg/l ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 1.80-4.50 mg/l และปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส อยู่ในระดับที่ไม่สามารถวัดได้ถึง 0.01 mg/l ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและปริมาณธาตุอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงท้ายของการเลี้ยงปลานิล           ในลำน้ำ การประเมินสถานภาพของแหล่งน้ำจากปัจจัยด้านคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลำน้ำตลอดช่วงการสำรวจมีสถานภาพของแหล่งน้ำอยู่ในระดับที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (mesotrophic status) 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.