การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์

ถิรายุ ปิ่นทอง

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ออกแบบ สร้างทดสอบและ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบได้ถูกออกแบบให้ติดตั้งถังพักน้ำเย็นสำหรับจ่ายน้ำเย็นเข้าคอยล์เย็น โดยมีขนาดกว้าง 0.025 เมตร ยาว 0.6 เมตร สูง 0.2 เมตร และถังเก็บน้ำใช้ระบายความร้อนที่มีขนาด 0.02 เมตร ยาว 0.6 เมตร 0.2 เมตร การทดสอบทำการบันทึกข้อมูลทุก 20 นาที ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นทั้งระบบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.080 ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานโดยเฉลี่ย เท่ากับ 0.274 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ การชาร์ตประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์  กำลังไฟฟ้าที่วัดจากขั้วแบตเตอรี่มีค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองอยู่ที่                263.94 วัตต์ กำลังไฟฟ้าที่วัดจากขั้วแผงโซล่าเซลล์มีค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองอยู่ที่ 279.78 วัตต์  และค่าเฉลี่ย               ความเข้มแสงตลอดการทดลองอยู่ที่ 899.56 วัตต์ต่อตารางเมตร  ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์ ระยะคืนทุน 4.19 ปี

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.