คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสุนัขและแมวบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สุดสายชล หอมทอง, อาทิตยา ซาเสน, ศิริลักษณ์ ปุราชะกา, สุรางค์ รักษาชาติ, นพวรรณ เอกเจริญ

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหารแมวบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือนธันวาคม 2556  ถึง เดือนมกราคม 2557  โดยตัวอย่างทั้งหมด 72 ตัวอย่าง (อาหารสุนัข 36 ตัวอย่าง และอาหารแมว 36 ตัวอย่าง) วิเคราะห์หาแบคทีเรียทั้งหมด และเชื้อราโดยใช้วิธี standard plate count และ วิเคราะห์หา Salmonella spp. โดยใช้วิธีของ  ISO 6579 : 2002  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียทั้งหมด 35 ตัวอย่าง (48.61 %) อยู่ในช่วง 1.0 ± 1.0 x 102 CFU/g – 1.34 ± 0.23 x 104 CFU/g แต่ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อรา  และ Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ของกรมปศุศัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.