การประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำดื่มต่อสุขภาพและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, จินตพัฒน์ นทีวัฒนา, เพชร เพ็งชัย, ไมตรี สุทธจิตต์, วิชัย เทียนถาวร

Abstract


การประเมินคุณภาพน้ำดื่มและน้ำเพื่อการเกษตรของโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำดื่ม โดยประเมิน                 พารามิเตอร์ทางเคมีกายภาพ และความเข้มข้นของธาตุหลัก ธาตุปริมาณน้อย และโลหะหนักที่มีต่อสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและจัดทำข้อเสนอแนะ             ผลการสำรวจพบว่า ค่าเคมีกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม ผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุพบว่า อะลูมิเนียม              และตะกั่วบริเวณปลายน้ำมีความเข้มข้น 187.90 และ 21.87 µg L-1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การ   อนามัยโลก การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพพบว่า ธาตุที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยมีค่าดัชนีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่า 1 ประกอบด้วย สารหนู แทลเลียม และวาเนเดียมทั้งบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำ สำหรับกลุ่มผู้บริโภค                     ที่เป็นเด็ก รวมทั้งระดับความเข้มข้นของสารหนูในน้ำมีค่าสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

ของการเกิดมะเร็งคือ สูงกว่า1 ใน 10,000  ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก แต่ไม่พบความเสี่ยงจากโลหะหนักเมื่อประเมินด้วย             ดัชนีการปนเปื้อนโลหะหนัก  ดัชนีมลพิษจากโลหะหนัก และดัชนีการประเมินค่าโลหะหนัก อย่างไรก็ตาม                              น้ำเพื่อการบริโภคควรผ่านการบำบัด  โดยวิธีการต่างๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง หรือการใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิส เพื่อความปลอดภัย และควรทำการเฝ้าระวังไม่ให้แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนจากมลสารในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้คุณภาพน้ำสำหรับการเกษตรด้านเคมีกายภาพ และความเข้มข้นของธาตุต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำ                        เพื่อการชลประทานขององค์การอาหาร  และเกษตรแห่งสหประชาติ                                                  

              


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.