ข่าวประชาสัมพันธ์: ACI

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI

ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล  ASEAN CITATION INDEX (ACI)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีนโยบายให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

มาอย่างต่อเนื่องจวบจนบัดนี้นับเป็นปีที่ 22 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การดำเนินงานวิจัย การเผยแพร่

ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ซึ่งปัจจุบัน

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการและการศึกษา เนื่องจากเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองให้เป็น

วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสาร

วิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสาร

สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของผู้รับทุนระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  นอกจากนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพายังเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้มีการ

พัฒนาให้มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่ 19 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 Special Volume 2014  โดยมีเลข ISSN 2351-0781   

และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้ปรับเพิ่มฉบับการออกเผยแพร่จากปีละ 2 ฉบับเป็นปีละ 3 ฉบับ 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่วงเวลาการออกเผยแพร่และรองรับความต้องการจากผู้เขียนที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ  

เพื่อเข้ารับการพิจารณาออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาซึ่งมีมากขึ้น  นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการปรับรูปแบบ Template

ของบทความให้เป็นภาษาอังกฤษในส่วนการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าสู่ฐานข้อมูล

ASEAN CITATION INDEX (ACI)  ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาจึงได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการ ACI  ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                สำหรับฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) นั้น เกิดขึ้นจากความต้องการขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับ

วารสารวิชาการสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)    ได้ให้การสนับสนุน TCI  เพื่อการ

พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในภูมิภาคอาเซียนทำให้เกิด ACI ขึ้น โดยทำหน้าที่รวบรวมผลงานวิชาการและการอ้างอิง

ของวารสารในประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์

 http://www.asean-cites.org  เมื่อ ACI มีความพร้อมหรือมีจำนวนวารสารที่มีคุณภาพมากขึ้น  ก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

กับฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้  เช่น  SCOPUS,   ISI  และ  PubMed   เป็นต้น

 

-----------------------------------------------------