Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเตือนภัย

 
แจ้งเตือนภัย.... ระวังหนังสือตอบรับปลอม....เนื่องจากขณะนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับแจ้งว่ามีการส่งหนังสือตอบรับบทความออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา โดยที่หนังสือนั้นไม่ได้จัดทำโดยวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา และมีการเรียกรับค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือนั้นด้วย ในการนี้ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขอแจ้งว่าในการดำเนินการกลั่นกรองคุณภาพบทความเพื่อออกเผยแพร่ในวารสารฯ นั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น และขอให้ผู้เขียนดำเนินการส่งบทความเข้าระบบด้วยตนเองเท่านั้น  
Posted: 2021-01-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

วันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม พ.ศ.2565

 

In Review

In Editing

Online

Decline

Disclaim

Total

41

               67

             42


          14

 3

167

 


หมายเหตุ        

- In Review  หมายถึงจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ

 - In Editing  หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ผ่าน

                                จะได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดรูปแบบบทความ

- Online       หมายถึงจำนวนบทความที่ได้รับการออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

                                ฉบับล่าสุด ปีที่ 27 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน พ.ศ.2565

- Decline     หมายถึงจำนวนบทความที่มีผลการประเมินบทความ=ไม่ผ่าน

- Disclaim   หมายถึงจำนวนบทความที่ผู้เขียนสละสิทธิ์

- Total         หมายถึงจำนวนบทความทั้งหมด

 

 
Posted: 2022-03-25
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อ login เข้าระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาไ ม่ได้

 

ขณะนี้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาขัดข้องทำให้ผู้ใช้ระบบบางท่านไม่สามารถ

เข้าระบบได้เมื่อใช้ password เดิมที่เคยใช้  ดังนั้น ขอให้แก้ไขโดย

1.ที่หน้า Login คลิกที่ forgot your password

2.ใส่ email 

3.ระบบจะส่ง link ที่ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านไปทาง email ให้คลิกที่ link

4.กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่

5.จะสามารถเข้าระบบได้อีกครั้ง

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาดำเนินการฉบับออนไลน์ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  Special  Volume  2014 โดยมีเลข ISSN 2351-0781 aaaaaaaaaaaaaa

 
Posted: 2019-03-28
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 038-103034 สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิมแล้ว

 
โทรศัพท์ 038-103034 ช่างได้เข้ามาซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว และบัดนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม  
Posted: 2019-02-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งใช้งานระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้ตามปกติ

 
ตามที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.buu.ac.th และเว็บไชต์อื่น ๆ ที่ลงท้ายด้วย .buu.ac.th ได้ถูก Google ระบุว่าเป็นเว็บไชต์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Google Chrome และ Firefox ได้นั้น บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  
Posted: 2019-01-08
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งปัญหาการใช้งานระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  
Posted: 2019-01-07 More...
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 038-103034 ชำรุด

 

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 038-103034 ชำรุด และกำลังอย่ในขั้นตอนการแก้ไข หากต้องการติดต่อวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ขอให้ท่านติดต่อได้ที่อีเมล์ buscij@buu.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 
Posted: 2019-01-03
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การปรับ Template วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

เพื่อให้บทความที่ออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับ Template บทความวิจัย ดังนี้

เดิม - ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย (Results and Discussion)

ปรับเป็น - ผลการวิจัย (Results)

             วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด Template ใหม่ได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2018-08-02
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560

 
ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560
รายละเอียดดังนี้
จากประกาศพบว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2560 ของวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเท่ากับ  0.245
และมีค่าสูงขึ้นมากกว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.110
 
Posted: 2018-08-01
 

แจ้งผู้ใช้ระบบวารสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

บัดนี้ผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

 
Posted: 2018-04-24
 

แจ้งระบบวารสารขัดข้อง

 
เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ข้ดข้อง ไม่สามารถใช้ระบบได้ในบางคำสั่ง เช่น การอัพโหลดไฟล์เข้าระบบ การเปิดดูไฟล์ในระบบ เป็นต้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม ในการนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา จึงขออภ้ัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
Posted: 2018-04-19
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การออกเผยแพร่คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )

 
คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์  Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )  ได้ออกเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา http://science.buu.ac.th/part/buuscij/  
Posted: 2017-12-08
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impact Factor

 

ค่า Thai Journal Impact Factor ปี พ.ศ.2559

(วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คำนวณโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

เท่ากับ 0.110

 
Posted: 2017-10-18
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 
ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนบทความที่อยู่ขั้นตอนการพิจารณาจำนวนมาก  
Posted: 2017-06-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ACI

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI

ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX sss(ACI)

 
Posted: 2017-03-01 More...
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาปรับรูปแบบการดำเนินงาน

 

๑. เพิ่มฉบับการออกเผยแพร่  จากเดิมออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ปรับเพิ่มเป็นออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ 

                        ฉบับที่ ๑  ( มกราคม - เมษายน )
                        ฉบับที่ ๒  ( พฤษภาคม - สิงหาคม )
                        ฉบับที่ ๓  ( กันยายน - ธันวาคม )

 

๒. ปรับการเขียนอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ซึ่งผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดได้จาก Burapha Science

Journal Template  ดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2015-10-30
 
1 - 17 of 17 Items