Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์: การปรับ Template วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 

เพื่อให้บทความที่ออกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับ Template บทความวิจัย ดังนี้

เดิม - ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย (Results and Discussion)

ปรับเป็น - ผลการวิจัย (Results)

             วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลด Template ใหม่ได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2018-08-02
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560

 
ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai Journal Impacr Factor ปี พ.ศ.2560
รายละเอียดดังนี้
จากประกาศพบว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2561 ของวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเท่ากับ  0.245
และมีค่าสูงขึ้นมากกว่าค่า Impact Factor ปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.110
 
Posted: 2018-08-01
 

แจ้งผู้ใช้ระบบวารสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

บัดนี้ผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

 
Posted: 2018-04-24
 

แจ้งระบบวารสารขัดข้อง

 
เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ข้ดข้อง ไม่สามารถใช้ระบบได้ในบางคำสั่ง เช่น การอัพโหลดไฟล์เข้าระบบ การเปิดดูไฟล์ในระบบ เป็นต้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม ในการนี้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา จึงขออภ้ัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
Posted: 2018-04-19
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: การออกเผยแพร่คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )

 
คู่มือการใช้ระบบและวิธีการแก้ไขหากพบปัญหาเมื่อใช้ระบบวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วารสารอิเล็กทรอนิกส์  Open Journal System (OJS) Version 2.4.6 )  ได้ออกเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา http://science.buu.ac.th/part/buuscij/  
Posted: 2017-12-08
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ค่า Thai Journal Impact Factor

 

ค่า Thai Journal Impact Factor ปี พ.ศ.2559

(วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คำนวณโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

เท่ากับ 0.110

 
Posted: 2017-10-18
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

 
ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนบทความที่อยู่ขั้นตอนการพิจารณาจำนวนมาก  
Posted: 2017-06-20
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ACI

 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI

ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)

 
Posted: 2017-03-01 More...
 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาปรับรูปแบบการดำเนินงาน

 

๑. เพิ่มฉบับการออกเผยแพร่  จากเดิมออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ปรับเพิ่มเป็นออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ 

                        ฉบับที่ ๑  ( มกราคม - เมษายน )
                        ฉบับที่ ๒  ( พฤษภาคม - สิงหาคม )
                        ฉบับที่ ๓  ( กันยายน - ธันวาคม )

 

๒. ปรับการเขียนอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ทั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ซึ่งผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดได้จาก Burapha Science

Journal Template  ดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก http://science.buu.ac.th/part/buuscij/

 
Posted: 2015-10-30
 
1 - 9 of 9 Items