บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนี้ จะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) นิสิต/นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้

Proceedings

การจัดประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยจะมีการบรรยายองค์ความรู้ทางด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบของสาหร่ายและแพลงก์ตอน เพื่อนําไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่มั่นคง ผลจากการประชุมคาดว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์ เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรมและเกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับจากฝ่ายวิชาการการประชุมฯ
กรุณาติดต่อกลับ ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์ อีเมลล์ jariyavadee@buu.ac.th