รายละเอียดโครงการ

โครงการ เรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ในการปรับตัว ในด้านของการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ในการเรียนระดับอุดมศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แนวทางการดำเนินชีวิตของนิสิตใหม่

บรรยายพิเศษ

ฟังการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยังมีกิจกรรม การสอนทำพิซซ่าเบื้องต้น ในชื่อว่า Little Chef

การทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาตลาดน้ำบางคล้า ชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง และเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางคล้า ชมโรงงานทำขนมโมจิ และขนมเปี๊ยะ แม่บุญมี และทัศนศึกษาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

ร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข

ร่วมเดินวิ่งในประเพณีวิ่งเขาสามมุข จากเชิงเขาสามมุขมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับนิสิตและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 64 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน และพี่น้องคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงฟังเทคนิคการเรียน การใช้ชีวิต ให้มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

ภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการสมัคร

นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วม จะต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) คณะวิทยาศาสตร์ เท่านั้น โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ จะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร (ยกเว้นอาหารกลางวัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ตลาดน้ำบางคล้า) ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะการไปทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนรวมที่เกิดขึ้นตามกำหนดการ ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ อนึ่ง สำหรับนิสิตที่เข้าร่วม จะต้องทำการชำระเงินค่าเสื้อของโครงการ จำนวน 300 บาท (เพื่อเอาไว้ใส่ในวันวิ่งเขาสามมุข) โดยจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งในช่วงการรับสมัคร


      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 3170 , 0 3810 3157

สมัครเข้าร่วมโครงการ

(เปิดรับจำนวนจำกัดเพิยง 120 คน)

ขออภัย ปิดรับสมัครแล้ว