อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

61030416
61030418
61030419
61030399
61030690
61030691
61030692
61030693
61030697
61030698
61030699
61030701
61030793
นายธมกร  สุวรรณภาพ
นางสาวปุณยวีร์  สาสุข
นางสาววิรวรรณ  ทองแพง
นางสาวกาญจนา  ละแมสอัด
นางสาวแก้วเก้า  สุดลาวดี
นางสาวจุฑามณี  บุญหาญ
นายณัฐชนนท์  โคตรบรรเทา
นางสาวมลิวัลย์  สังเกตุ
นายปวริศ  จุงาม
นางสาวภัทราพร  คลังวิเชียร
นายวโรดม  กันสุทธิ
นายวุฒิชัย  เม่นขำ
นายพัลลภ  นอแก้ว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  13 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา