รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

60030101
60030107
60030341
60030372
60030375
60030376
60030377
60030378
60030379
60030380
60030383
60030678
60030685
60030691
60030692
60030695
60030697
60030698
60030699
60030934
60030953
60030954
60030955
60030956
60030958
60030959
60030960
นางสาวสิริพัฒน์ ภุชชงค์
นายชานน เสรีบุตร
นางสาวน้ำทิพย์ รังษีสาคร
นายเอกรัฐ แวววันจิตร
นายชุมพล ร่างสง่า
นางสาวพลอยชนก ภาคโชค
นายพัชรพล พุ่มสกุล
นายภูรินทร์ อนุมาศ
นายวรินทร ลิ่มปนาท
นายวโรดม กันสุทธิ
นายสิทธินนท์ พุทธา
นางสาวกาญจนา ปลื้มมะลัง
นายอัครวินท์ ดีมุข
นางสาวณัฐณิชา เพิ่มพูล
นางสาวนพวรรณ คงนุ่น
นางสาวธนัฐชา บุญฤทธิ์
นายนันทภพ พงษ์ไทย
นางสาวบิลกิส อนุกูล
นางสาวศศิธร แท่นคำ
นายธนกฤต ศรีสวัสดิ์
นางสาวจันทร์ธิมา ปานวิเชียร
นายเนรมิต ทับจิตร์
นางสาวเพ็ญนภา จั่นแก้ว
นางสาววลัยลักษณ์ บรรพต
นางสาวสุธิกมล ทองเถาว์
นางสาวอาทิตญา ธงชัย
นางสาวอาทิตยา คงอยู่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  27 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา