รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

59030776
59030782
59031245
59031250
59031254
59031267
59031270
59031284
59031285
59031288
59031292
59031293
59031007
59031244
59031246
59031255
59031256
นางสาวประภัสสร นรินทร์
นางสาวสุภาภรณ์ กาญจนพลี
นายชินกฤต ทองคำรอด
นางสาวนิภาพร น้อยประถม
นางสาวพรภัสร์ กระจ่างกิจ
นางสาวจามรี เข็มแจ่ม
นางสาวณัฏฐฌา งามเลิศ
นายวีรภัทร บุญมี
นายวีระพงษ์ สืบแสน
นายสิทธิรัตน์ ราญรอน
นางสาวสุวิมล มาโค
นางสาวอัญนิตา อินทพาษ
นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์
นางสาวชฎาภา กุศรี
นางสาวณัฐชยา บัวสงค์
นายยงยุทธ บุดโส
นางสาววนารัตน์ โอวาท
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  17 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา