รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

58030080
58030107
58030108
58030281
58030485
58030488
58030489
58030495
58030498
58030499
58030504
58030511
58030513
58030516
58030518
58030519
58030530
58530108
58530137
นางสาวกัญญารัตน์ กุลศักดิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมจักร
นายธีรพงศ์ ลอยล่อง
นางสาวเบญจพร ดีเจริญ
นางสาวกมลทิพย์ เพ็ชรประวัติ
นางสาวชฎาภรณ์ อ่วมกัน
นางสาวฐิตาวตี ดีจรัส
นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา
นางสาวน้ำทิพย์ แนวคำ
นางสาวบุษยพัชร์ งามสง่า
นางสาวพิชญาภา บรรดิษฐ
นางสาวสมฤดี วัลลา
นางสาวสุภาวดี มะลิลา
นางสาวอุบลวรรณ นวลงาม
นายกรณ์ กูรมะสุวรรณ
นายชญานิน ชนยุทธ
นางสาววาสนา จันทร์หอม
นางสาวกนกวรรณ คำพูล
นางสาวตรีสุคนธ์ คำหนัก
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  21 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา