ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

61030416
61030418
61030419
61030399
61030690
61030691
61030692
61030693
61030697
61030698
61030699
61030701
61030793
นายธมกร  สุวรรณภาพ
นางสาวปุณยวีร์  สาสุข
นางสาววิรวรรณ  ทองแพง
นางสาวกาญจนา  ละแมสอัด
นางสาวแก้วเก้า  สุดลาวดี
นางสาวจุฑามณี  บุญหาญ
นายณัฐชนนท์  โคตรบรรเทา
นางสาวมลิวัลย์  สังเกตุ
นายปวริศ  จุงาม
นางสาวภัทราพร  คลังวิเชียร
นายวโรดม  กันสุทธิ
นายวุฒิชัย  เม่นขำ
นายพัลลภ  นอแก้ว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  13 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

60030101
60030107
60030341
60030372
60030375
60030376
60030377
60030378
60030379
60030380
60030383
60030678
60030685
60030691
60030692
60030695
60030697
60030698
60030699
60030934
60030953
60030954
60030955
60030956
60030958
60030959
60030960
นางสาวสิริพัฒน์ ภุชชงค์
นายชานน เสรีบุตร
นางสาวน้ำทิพย์ รังษีสาคร
นายเอกรัฐ แวววันจิตร
นายชุมพล ร่างสง่า
นางสาวพลอยชนก ภาคโชค
นายพัชรพล พุ่มสกุล
นายภูรินทร์ อนุมาศ
นายวรินทร ลิ่มปนาท
นายวโรดม กันสุทธิ
นายสิทธินนท์ พุทธา
นางสาวกาญจนา ปลื้มมะลัง
นายอัครวินท์ ดีมุข
นางสาวณัฐณิชา เพิ่มพูล
นางสาวนพวรรณ คงนุ่น
นางสาวธนัฐชา บุญฤทธิ์
นายนันทภพ พงษ์ไทย
นางสาวบิลกิส อนุกูล
นางสาวศศิธร แท่นคำ
นายธนกฤต ศรีสวัสดิ์
นางสาวจันทร์ธิมา ปานวิเชียร
นายเนรมิต ทับจิตร์
นางสาวเพ็ญนภา จั่นแก้ว
นางสาววลัยลักษณ์ บรรพต
นางสาวสุธิกมล ทองเถาว์
นางสาวอาทิตญา ธงชัย
นางสาวอาทิตยา คงอยู่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  27 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

59030776
59030782
59031245
59031250
59031254
59031267
59031270
59031284
59031285
59031288
59031292
59031293
59031007
59031244
59031246
59031255
59031256
นางสาวประภัสสร นรินทร์
นางสาวสุภาภรณ์ กาญจนพลี
นายชินกฤต ทองคำรอด
นางสาวนิภาพร น้อยประถม
นางสาวพรภัสร์ กระจ่างกิจ
นางสาวจามรี เข็มแจ่ม
นางสาวณัฏฐฌา งามเลิศ
นายวีรภัทร บุญมี
นายวีระพงษ์ สืบแสน
นายสิทธิรัตน์ ราญรอน
นางสาวสุวิมล มาโค
นางสาวอัญนิตา อินทพาษ
นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์
นางสาวชฎาภา กุศรี
นางสาวณัฐชยา บัวสงค์
นายยงยุทธ บุดโส
นางสาววนารัตน์ โอวาท
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  17 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

58030080
58030107
58030108
58030281
58030485
58030488
58030489
58030495
58030498
58030499
58030504
58030511
58030513
58030516
58030518
58030519
58030530
58530108
58530137
นางสาวกัญญารัตน์ กุลศักดิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ พรมจักร
นายธีรพงศ์ ลอยล่อง
นางสาวเบญจพร ดีเจริญ
นางสาวกมลทิพย์ เพ็ชรประวัติ
นางสาวชฎาภรณ์ อ่วมกัน
นางสาวฐิตาวตี ดีจรัส
นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา
นางสาวน้ำทิพย์ แนวคำ
นางสาวบุษยพัชร์ งามสง่า
นางสาวพิชญาภา บรรดิษฐ
นางสาวสมฤดี วัลลา
นางสาวสุภาวดี มะลิลา
นางสาวอุบลวรรณ นวลงาม
นายกรณ์ กูรมะสุวรรณ
นายชญานิน ชนยุทธ
นางสาววาสนา จันทร์หอม
นางสาวกนกวรรณ คำพูล
นางสาวตรีสุคนธ์ คำหนัก
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  21 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา