อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

61030036
61030037
61030038
61030039
61030040
61030041
61030130
61030131
61030132
61030133
61030134
61030136
61030137
61030139
61030400
61030401
61030402
61030403
61030405
61030406
61030407
61030409
61030410
61030411
61030412
61030413
61030415
นางสาวจรรยกร  จิระโร
นางสาวธัญญากานต์  จันทร์เกษ
นางสาวสุดารัตน์  ทองอินทร์
นางสาวจุฑามาศ  ลาสีมา
นายณัฐพงษ์  วรรณศรี
นางสาวอาภากร  นวมนิ่ม
นายกิตติพงศ์  จุมพลพงษ์
นางสาวเจมจิรา  ชาภักดี
นายชลสิทธิ์  เนวิลัย
นางสาวพรชนัน  รัตนะธรรมมากร
นางสาวพรนภา  คงอินทร์
นายภาคภูมิ  แสนแก้ว
นายสนธยา  เพ็งรา
นางสาววิลาวัณย์  แสนโซ้ง
นางสาวกุลนิษฐ์  สุวรรณพันธ์
นางสาวจุฑามาศ  โพธิจักร์
นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาว่อง
นางสาวชลดา  พรมโสภา
นางสาวดวงฤดี  สิทธิมาตร
นางสาวธมนวรรณ  อ่องรุ่งเรือง
นายนพฤทธิ์  ศิริสุขสวัสดิ์
นางสาวลลิดา  อัมภรัตน์
นายวรเมธ  หมั่นการ
นายศักดิ์ชัย  ไหวพริบ
นางสาวศิริพร  สังข์ทอง
นายเศรษฐภพ  สุวรรณธาดา
MR.THAVIXAY  SENASA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  27 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา