รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

60030099
60030331
60030334
60030340
60030342
60030345
60030346
60030351
60030355
60030356
60030358
60030359
60030360
60030483
60030509
60030510
60030676
60030677
60030680
60030682
60030683
60030932
60030933
60030936
60030937
60030939
60030940
60030942
60030946
60030947
60030948
60030950
60030951
60030952
นางสาวพิศสุนีย์ ดีชื่น
นางสาวจิตสุภา ป้องจิตรใส
นางสาวธนัชชา มูลโมกข์
นางสาวนัทชา มังคละ
นางสาวเพ็ญนภา พลอยมาลี
นายวุฒิชัย เม่นขำ
นางสาวศมิตานัน ลิ้มสกุลทิพย์
นายอัษฎา พงศ์อาภรณ์
นางสาวพรทิพย์ จันดากร
นายพิธิวัฒน์ อินวกูล
นายรุจิภาส ทัพพ์ปภพ
นางสาวสุจารี อินทร์รจนา
นางสาวอัญจิรา อุตอามาตย์
นางสาวสุปรียา วิเศษสิงห์
นางสาวจัสมิลค์ เจ๊ะแฮ
นางสาวสิริภัทร สุ่นปุย
นายกล้าณรงค์ จิตต์พูลผล
นางสาวกัญญารัตน์ เจริญศิริ
นางสาวมนัสชนก เหลืองอมรไพศาล
นายสรศักดิ์ รุ่งโรจน์
นางสาวสุขฤทัย สุนทรวัฒน์
นายณัฐวุฒิ บัวคลี่
นายทองประสิทธิ์ ปัญญาบุญ
นายธีรัช ปันศรีเจริญชัย
นางสาวนลพรรณ ทองแปลง
นางสาวเบญญา สมนาค
นางสาวปนิษฐา สีสว่าง
นางสาวพัชรินทร์ ยาเลิศ
นายวรรณชนะ วรรณพาน
นายวีระพงษ์ อินทนู
นางสาวศตนันท์ วิลาจันทร์
นางสาวอทิตยา คำพิมพา
นางสาวอรวรา หงษ์ศิริมงคล
นางสาวอรอุมา สีหาเวช 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  34 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา