รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

58030028
58030072
58030083
58030085
58030490
58030491
58030492
58030494
58030501
58030505
58030507
58030507
58030510
58030511
58030512
58030515
58030515
58030528
นายวิชิต ปะมาคะเต
นางสาววราลี วงษ์ภีระ
นายณัฐวุฒิ ปั้นพึ่งบุญ
นางสาวสุชาดา บุตราวงษ์
นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นู
นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์นู
นายณัฐพนธ์ ศิริสวัสดิ์
นายธนบดี องอาจ
นางสาวเปี่ยมจริยา ธรรมศรี
นางสาวมัณฑนา คำบุปผา
นายวสันต์ ทวีพจน์
นายวสันต์ ทวีพจน์
นางสาวศิริภา ป้อมบุบผา
นางสาวสมฤดี วัลลา
นางสาวสุจิตรา เก่าด่านจาก
นายอาชวินทร์ สุขสัมผัส
นายอาชวินทร์ สุขสัมผัส
นายพิสิษฐ์ โพธิ์พัฒน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  18 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา