ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

61030036
61030037
61030038
61030039
61030040
61030041
61030130
61030131
61030132
61030133
61030134
61030136
61030137
61030139
61030400
61030401
61030402
61030403
61030405
61030406
61030407
61030409
61030410
61030411
61030412
61030413
61030415
นางสาวจรรยกร  จิระโร
นางสาวธัญญากานต์  จันทร์เกษ
นางสาวสุดารัตน์  ทองอินทร์
นางสาวจุฑามาศ  ลาสีมา
นายณัฐพงษ์  วรรณศรี
นางสาวอาภากร  นวมนิ่ม
นายกิตติพงศ์  จุมพลพงษ์
นางสาวเจมจิรา  ชาภักดี
นายชลสิทธิ์  เนวิลัย
นางสาวพรชนัน  รัตนะธรรมมากร
นางสาวพรนภา  คงอินทร์
นายภาคภูมิ  แสนแก้ว
นายสนธยา  เพ็งรา
นางสาววิลาวัณย์  แสนโซ้ง
นางสาวกุลนิษฐ์  สุวรรณพันธ์
นางสาวจุฑามาศ  โพธิจักร์
นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาว่อง
นางสาวชลดา  พรมโสภา
นางสาวดวงฤดี  สิทธิมาตร
นางสาวธมนวรรณ  อ่องรุ่งเรือง
นายนพฤทธิ์  ศิริสุขสวัสดิ์
นางสาวลลิดา  อัมภรัตน์
นายวรเมธ  หมั่นการ
นายศักดิ์ชัย  ไหวพริบ
นางสาวศิริพร  สังข์ทอง
นายเศรษฐภพ  สุวรรณธาดา
MR.THAVIXAY  SENASA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  27 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

60030099
60030331
60030334
60030340
60030342
60030345
60030346
60030351
60030355
60030356
60030358
60030359
60030360
60030483
60030509
60030510
60030676
60030677
60030680
60030682
60030683
60030932
60030933
60030936
60030937
60030939
60030940
60030942
60030946
60030947
60030948
60030950
60030951
60030952
นางสาวพิศสุนีย์ ดีชื่น
นางสาวจิตสุภา ป้องจิตรใส
นางสาวธนัชชา มูลโมกข์
นางสาวนัทชา มังคละ
นางสาวเพ็ญนภา พลอยมาลี
นายวุฒิชัย เม่นขำ
นางสาวศมิตานัน ลิ้มสกุลทิพย์
นายอัษฎา พงศ์อาภรณ์
นางสาวพรทิพย์ จันดากร
นายพิธิวัฒน์ อินวกูล
นายรุจิภาส ทัพพ์ปภพ
นางสาวสุจารี อินทร์รจนา
นางสาวอัญจิรา อุตอามาตย์
นางสาวสุปรียา วิเศษสิงห์
นางสาวจัสมิลค์ เจ๊ะแฮ
นางสาวสิริภัทร สุ่นปุย
นายกล้าณรงค์ จิตต์พูลผล
นางสาวกัญญารัตน์ เจริญศิริ
นางสาวมนัสชนก เหลืองอมรไพศาล
นายสรศักดิ์ รุ่งโรจน์
นางสาวสุขฤทัย สุนทรวัฒน์
นายณัฐวุฒิ บัวคลี่
นายทองประสิทธิ์ ปัญญาบุญ
นายธีรัช ปันศรีเจริญชัย
นางสาวนลพรรณ ทองแปลง
นางสาวเบญญา สมนาค
นางสาวปนิษฐา สีสว่าง
นางสาวพัชรินทร์ ยาเลิศ
นายวรรณชนะ วรรณพาน
นายวีระพงษ์ อินทนู
นางสาวศตนันท์ วิลาจันทร์
นางสาวอทิตยา คำพิมพา
นางสาวอรวรา หงษ์ศิริมงคล
นางสาวอรอุมา สีหาเวช 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  34 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

59030115
59030333
59030600
59030772
59030774
59031242
59031247
59031286
59530051
นายนวมินทร์ อินทรารัตน์
นายฉัตรชัย ชัยชนะ
นายพชรพล ชิษณุพัฒน์
นายจตุพร นิสัยซื่อ
นายณัฐพล ปากดี
นางสาวจิรภัทร จันทร์พูล
นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์
นายศุภณัฐ มะเซิง
นายธนากร กีเรียง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

58030028
58030072
58030083
58030085
58030490
58030491
58030492
58030494
58030501
58030505
58030507
58030507
58030510
58030511
58030512
58030515
58030515
58030528
นายวิชิต ปะมาคะเต
นางสาววราลี วงษ์ภีระ
นายณัฐวุฒิ ปั้นพึ่งบุญ
นางสาวสุชาดา บุตราวงษ์
นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นู
นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์นู
นายณัฐพนธ์ ศิริสวัสดิ์
นายธนบดี องอาจ
นางสาวเปี่ยมจริยา ธรรมศรี
นางสาวมัณฑนา คำบุปผา
นายวสันต์ ทวีพจน์
นายวสันต์ ทวีพจน์
นางสาวศิริภา ป้อมบุบผา
นางสาวสมฤดี วัลลา
นางสาวสุจิตรา เก่าด่านจาก
นายอาชวินทร์ สุขสัมผัส
นายอาชวินทร์ สุขสัมผัส
นายพิสิษฐ์ โพธิ์พัฒน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  18 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา