รายชื่อนิสิตที่กำลังทำการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี
 
ชั้นปีที่5
 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

60030685 นายอัครวินท์ ดีมุข

60030933 นายทองประสิทธิ์ ปัญญาบุญ

 

 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

60030676 นายกล้าณรงค์ จิตต์พูลผล

60030946 นายวรรณชนะ วรรณพาน

 

 

ชั้นปีที่4
 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

61030038 นางสาวสุดารัตน์ ทองอินทร์

61030040 นายณัฐพงษ์ วรรณศรี

61030130 นายกิตติพงษ์ จุมพลพงษ์

61030134 นางสาวพรนภา คงอินทร์

61030415 MR.THAVIXAY SENASA

61030416 นายธมกร สุวรรณภาพ

61030693 นางสาวมลิวัลย์ สังเกตุ

61030697 นายปวริศ จุงาม

61030699 นายวโรดม กันสุทธิ

61030701 นายวุฒิชัย เม่นขำ

 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

61030036 นางสาวจรรยกร จิระโร

61030037 นางสาวธัญญากานต์ จันทร์เกษ

61030133 นางสาวพรชนัน รัตนะธรรมมากร

61030137 นายสนธยา เพ็งรา

61030406 นางสาวธมนวรรณ อ่องรุ่งเรือง

61030413 นายเศษฐภพ สุวรรณธาดา

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่3
 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

62030170 นางสาวปริณดา ชาวบ้านกร่าง

62030231 นางสาวปณัฐตา ยมจินดา

62030232 นางสาวพันชิตา ทัตทรง

62030233 นางสาวอัญชลี คำรัตน์

62030234 นายชัยภัทร เล้าอรุณ

62030235 นางสาวพลอยไพลิน สาปี

62030236 นางสาววนิดา จันทร์โต

62030237 นางสาวสุธารัตน์ จันอุปถัมภ์

62030564 นายคะนึง นิลกาญจน์

62030567 นายปฏิพัทธ์ มัสยามาตนย์

62030569 นางสาวอิสรีย์ โฆษิฒโภคินันท์

62030880 นายพชร เกิดทอง

 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

62030565 นายณัฐพงษ์ อุปัญญ์

62030568 นายสิรวิชญ์ วีระไวทยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชั้นปีที่2
 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

63030126 นายณัฐพล พึ่งกลาง

63030127 นางสาวพีรยา ทวีสุข

63030128 นายสุทธิกานต์ สุขุประการ

63030712 นางสาวนิศารัตน์ คงขาว

63030713 นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ

 

 

 

 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 ป.ตรี

63030124 นายกฤษฎา บัวศรี

63030125 นายเฉลิมพล ปลัดศรี

63030404 นางสาวธนัชพร สุดใจนิยม

63030406 นายสิรวิศ ปิ่นนิวงศ์

63030707 นางสาวพรสุภัค ก่อแก้ว

63030710 นางสาวอรพรรณ ไทยประเสริฐ

63030825 นางสาวปัณฑิตา สุขสะอาด

63030831 นางสาวอาทิตยาพร ประยงค์หอม

 

 
ชั้นปีที่1
 

วท.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 64 ป.ตรี

64030092 นายดนุสรณ์ หวลละห้อย

64030093 นายธนพนธ์ แก้วมุณีวงศ์

64030094 นางสาวปิยภัสส์ เอกอนันต์พร

64030095 นางสาววราลี เจียมเชื่อม

64030096 นางสาวสปัณธ์หยก อุปพงษ์

64030192 นายกษิดิ์เดช แสงทอง

64030625 นางสาวณัฏฐณิชา นพภา

64030627 นายนิติศาสตร์ สาโถน

64030628 นางสาวเบญญามินทร์ เสริมศิริ

64030631 นางสาวคมคาย ปราณีตพลารักษ์

 

 

 

64030632 นายชัชชัย ศรีขาว

64030633 นางสาวธนิสา ฉันท์วุฒินนท์

64030634 นายนรุตมา วันหะมัด

64030635 นางสาวเพ็ญนภา ดำรงพงศ์วณิชชา

64030637 นางสาววราภรณ์ พุกรัตน์

64030785 นางสาวภาลดา สุขสะอาด

64030786 นางสาววรรณศิริ ศรีรักษา

64030788 นางสาวสิริวรรณ ทรัพย์สมบัติ

64030822 นางสาวตติยา คะพันธ์

64030824 นางสาวอรวษา โตนา

 

ระดับปริญญาโท

 

วท.ม. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 59 ป.โท

61910072 นายพิพัฒน์ นันทจุล

61910132 นายนภสินธุ์ ชำนาญ

61910133 นางสาวพัชราวรรณ วรรณทวี

61910134 นางสาวสุวรรณี พัดศรี

62910149 นางสาวเจนจิรา สนณรงค์

62910150 นายธนบดี องอาจ

63910191 นางสาวจิรภัทร จันทร์พูล

63910192 นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์

63910193 นายจตุพร นิสัยซื่อ

63910194 นายศุภณัฐ มะเซิง

 

 

วท.ม. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 64 ป.โท

64910186 นางสาวพิศสุนีย์ ดีชื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ระดับปริญญาเอก

 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง 60 ป.เอก

60810003 นายพลากร ขวัญสูงเนิน

61810030 นายธนบัตร พรมจันทร์