Teacher NUPAN KHEAOMAINGAM
อาจารย์ ดร. นุพันธ์ เขียวไม้งาม

 
งานวิจัยที่สนใจ
Panel content

สาขาที่มีความชำนาญ
Panel content


ประวัติการศึกษา

  • 2534 วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2540 M.S.,Physics,Oregon State University,United States
  • 2543 Ph.D.,Physics,Oregon State University,United States


ประวัติการการทำงาน

  • 1 พ.ค. 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลด้านวิชาการ


  • 000


รางวัลด้านงานวิจัย


  • 000


ผลงานทางวิชาการ

Book Chapter

Oral Presentations

Poster Presentations

บทความวิชาการ (Review articles

รายงานการประชุมระดับชาติ ( Proceeding : National Conference)

รายงานการประชุมระดับนานาชาติ (Proceeding : International Conference)

วารสารระดับชาติ (National Journal)

วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)

หนังสือ (Text Book)

โครงงานวิจัย (Research Projects)

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา