___________________________________________
หน่วยวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

QUANTUM AND NANO OPTICS LAB
ห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาตร์ควอนตัมและนาโน


ห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาตร์ควอนตัมและนาโน เพื่อออกแบบหรือทำนายสมบัติของโครงสร้างในระดับนาโนเมตรที่มนุษย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรือทำนายสมบัติก่อนการทดลองในภาคปฏิบัติหรือสังเคราะห์สารต่างๆ ต่อไป


แนวทางการวิจัยและพัฒนา

ของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับนาโนและควอนตัมจะมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก
__________


นาโน

คำนวณระดับนาโน ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงคำนวณพื้นฐาน (Basic research and development Computational)

นาโน

ทฤษฎีควอนตัม

เป็นสาขาวิชาวิจัยที่ใช้ semi-classical และ quantum-mechanical เพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมีปฏิสัมพันธ์กับสารในระดับ submicroscopic

ทฤษฎีควอนตัม

ห้องปฏิบัติการดำเนินงานวิจัย

เพื่อออกแบบหรือทำนายสมบัติของโครงสร้างในระดับนาโนเมตรที่มนุษย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรือทำนายสมบัติก่อนการทดลองในภาคปฏิบัติหรือสังเคราะห์สารต่างๆ ต่อไป

ห้องปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา