___________________________________________
หน่วยวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ
 

VACUUM TECHNOLOGY AND THIN FILMS RESEARCH LAB
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง


ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 จากความร่วมมือของอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ และ อ.สกุล ศรีญาณลักษณ์ ซึ่งได้เริ่มศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนสามารถออกแบบสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้านสุญญากาศที่จำเป็นขึ้นใช้เอง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนสามารถออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริงสำเร็จใน  ปี พ.ศ.2540


แนวทางการวิจัยและพัฒนา

ของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางจะมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก
__________


Physics and Technology of Vacuum

ด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ (Physics and Technology of Vacuum)

Physics and Technology of Vacuum

Physics and Technology of Thin Films

ด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง (Physics and Technology of Thin Films)

Physics and Technology of Thin Films

Application of Vacuum Technology and Thin Films

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง (Application of Vacuum Technology and Thin Films)

Application of Vacuum Technology and Thin Filmsทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา