Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การสนับสนุนคณาจารย์ของภาควิชา เพื่อทำงานวิจัยตามความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้งานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยคณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์เอง และมีบางโครงการที่เป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในประเทศ ในส่วนงบประมาณ ดำเนินงานวิจัย โครงการต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณหลักจาก งบประมาณรายได้ และ งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและเอกชน สำหรับงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มีทั้งในส่วนที่เป็นฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ทดลอง โดยงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนุการเรียนการสอนของนิสิต ภาควิชา ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มวิจัยของภาควิชามีดังนี้