หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-202

คณาจารย์สายวิชาการรศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-410 


รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-204 


รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-205 


ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-202


ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง -


ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-205


 ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-204


ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-407 


ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-403 

 
ดร.กุลนารี วงศ์ราช
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง - 


 
ดร. จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง - 


ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-204  

 ดร.ณรงค์ อึ้งกิ้มบ้วน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-401

ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-204

ดร.ธนัสถา รัตนะ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-407 

 

 ดร.นุพันธ์ เขียวไม้งาม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-402 


ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ
-
ห้อง PY-408 
 


อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-409 อาจารย์นิวร ศรีคุณ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-306 อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง -อาจารย์วิโรจน์ เครือภู่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้อง PY-301 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนนายบรรจง จักรกลจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ 5
ห้อง CL-3 


 
 นางสาวธศุภา สหายา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้อง PY-202 นายสุรพงษ์ ธงชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 4
ห้อง CL-3  นายทวีศักดิ์ คำไทย
พนักงานผลิตทดลอง
ห้อง PY-202ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา