___________________________________________

ระบบสารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
 
          ชั้้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร.)
          โทรศัพท์ : 0-3874-5809 แฟกซ์ : 0-3874-5809


 ระบบสารสนเทศอื่น ๆ
___________________________________________
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

   เว็บไซต์ ระบบ e-Meeting  
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รองรับการใช้งานบนทุกขนาดของหน้าจออุปกรณ์ ไม่ว่า สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผู้เข้าร่วมสามารถประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์โมบาย

   เว็บไซต์ ระบบ One Stop Service
เป็นการรวมงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลไอที คลินิก (IT Clinic) ข้อมูลจุดบริการ Wifi (Buu Wifi) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (Buu Account)

   เว็บไซต์ ระบบ BUU MIS
ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในระบบต่าง ๆ ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ตาราง และแผนภูมิ

   เว็บไซต์ ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต 
การรับเข้านิสิต ข้อมูลหลักสูตร การลงทะเบียน การเงิน การประเมินผล การตรวจสอบจบ สำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ คือ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

   เว็บไซต์ ระบบจองห้องประชุม 
ระบบสำหรับจองห้องหรือตรวจสอบห้องว่างสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดวิชาการ โดยสามารถจองห้องภายในอาคาร ดังนี้ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KA,KB,KC)  อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์

   เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (TQF) 
เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา สามารถที่จะติดตามการดำเนินกิจกรรมของแต่ละ มคอ. โดยจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร


___________________________________________
Mail BUU___________________________________________เบอร์ติดต่อฝ่ายงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับบุคลากร_เข้าสู่ระบบ

ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
จัดการ เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น กองทุนสวัสดิการ การจัดที่พักอาศัย การประกันภัยหมู่  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสังคม 
ระบบหอพักบุคลากร 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรหอพักและบ้านพัก สำหรับบุคลากร
ปฏิทิน | กิจกรรม การประชุม วิชาการ
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา