สาขาฟิสิกส์

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา  รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ 
รศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ดร.ธนัสถา รัตนะ
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
-10 ตุลาคม 2562
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)


ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493

แผนการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

แบบ 1.1

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30878160 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์
Advanced Research Methodology in Physics
ไม่นับหน่วยกิต
30879160 สัมมนา 1
Seminar I
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30879260 สัมมนา 2
Seminar II
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  ไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
12(0-24-12)
30889360 สัมมนา 3
Seminar III
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
12(0-24-12)
30889460 สัมมนา 4
Seminar IV
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total) 12 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
12(0-24-12)
   รวม (Total)  12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
12(0-24-12)
   รวม (Total)  12 

แบบ 2.1

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

xxxxxxxx วิชาเอกบังคับเลือก
Course Selection
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเอกบังคับเลือก
Course Selection
3(3-0-6)
30878160 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์
Advanced Research Methodology in Physics
ไม่นับหน่วยกิต
30879160 สัมมนา 1
Seminar I
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30879260 สัมมนา 2
Seminar II
ไม่นับหน่วยกิต
xxxxxxxx วิชาเอกบังคับเลือก
Course Selection
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก
Elective
3(3-0-6)
   รวม (Total)  6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
9(0-18-9)
30889360 สัมมนา 3
Seminar III
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
9(0-18-9)
30889460 สัมมนา 4
Seminar IV
ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
9(0-18-9)
   รวม (Total)  9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30889160 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
9(0-18-9)
   รวม (Total)

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา