ZmcIUz.jpg Zmgd0R.jpg

สาขาฟิสิกส์

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ
ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ดร.ธนัสถา รัตนะ 
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
-10 ตุลาคม 2562
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)


ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิตสาขาฟิสิกส์

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869759 วิทยานิพนธ์ Thesis 9
30869159 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)Seminar I ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869759 วิทยานิพนธ์ Thesis 9
30869259 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) Seminar II ไม่นับหน่วยกิต
   รวม (Total)  9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869759 วิทยานิพนธ์ Thesis 10
   รวม (Total)  10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869759 วิทยานิพนธ์ Thesis 10
   รวม (Total) 10 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30850159 วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1  Mathematical Methods for Physicists I   3(3-0-6)
30851159 กลศาสตร์คลาสสิกClassical Mechanics 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 3
   รวม (Total)  9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30851259 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า     Electromagnetic Theory 3(3-0-6)
30852159 ทฤษฎีควอนตัม 1Quantum Theory I 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 3
   รวม (Total)  9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869159 สัมมนา 1Seminar I 1(0-2-1)
30869959 วิทยานิพนธ์Thesis 6
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 3
   รวม (Total)  10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30869259 สัมมนา 2Seminar II 1(0-2-1)
30869959 วิทยานิพนธ์Thesis 6
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก  3
   รวม (Total) 10 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิตสาขาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา