หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา
 วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธนัสถา รัตนะ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
-27 ธันวาคม 2562
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)


ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493
Email: PhysicsEd.buu@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

การจัดการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา มีการจัดการศึกษาเป็น จัดการศึกษาระบบพิเศษ แบบบางช่วงเวลา :
  1. เป็นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษา และมีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้

ประกอบอาชีพเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการและภาคเอกชน

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

99906159 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต)
English Reading for Graduate Studies
ไม่นับหน่วยกิต
31250159 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Statistics for Science Education and Mathematics Education
2(1-2-3)
32850059 รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Foundations of Mathematical Physics
3(3-0-6)
32851059 กลศาสตร์คลาสสิกัล
Classical Mechanics
3(3-0-6)
   รวม (Total)  8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
Classroom Action Research
2(1-2-3)
31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
2(2-0-4)
32851259 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
32851659 คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Waves and Optics
3(3-0-6)
32869159 สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์
Seminar for Physics Teacher
1(0-2-1)
   รวม (Total)  11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32861359 แม่เหล็กไฟฟ้าElectromagnetism 3(3-0-6)
32867159 ปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์
Laboratory for Physics Teachers
1(0-3-1)
32868259 การเขียนวิจัยสำหรับนักฟิสิกส์
Research Writing for Physicists
1(1-0-2)
32869959 วิทยานิพนธ์
Thesis
6
   รวม (Total)  10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32862059 ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
3(3-0-6)
32869959 วิทยานิพนธ์
Thesis
6
   รวม (Total)

แผน ข

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

99906159 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต)
English Reading for Graduate Studies
ไม่นับหน่วยกิต
31250159 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Statistics for Science Education and Mathematics Education
2(1-2-3)
32850059 รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Foundations of Mathematical Physics
3(3-0-6)
32851059 กลศาสตร์คลาสสิกัล
Classical Mechanics
3(3-0-6)
32850359 ปรัชญาและวิธีการทางฟิสิกส์
Philosophy and Methods in Physics
1(1-0-2)
   รวม (Total)  9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
Classroom Action Research
2(1-2-3)
31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
2(2-0-4)
32851259 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
32851659 คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Waves and Optics
3(3-0-6)
32869159 สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์
Seminar for Physics Teacher
1(0-2-1)
   รวม (Total)  11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32861359 แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetism
3(3-0-6)
32867159 ปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์
Laboratory for Physics Teachers
1(0-3-1)
328XXX59 XXXXXXXXXX 3
32859859 โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 1Project for Physics Teacher I 2(0-4-2)
   รวม (Total)  9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32862059 ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
3(3-0-6)
328XXX59 XXXXXX 3
32869859 โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 2
Project for Physics Teacher II
4(0-8-4)
   รวม (Total) 10 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา