ประกาศรับสมัครนิสิตหลักสูตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27ธันวาคม พ.ศ. 2562
สมัคร online

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา
 วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธนัสถา รัตนะ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
-27 ธันวาคม 2562
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)


ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493
Email: PhysicsEd.buu@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

การจัดการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา มีการจัดการศึกษาเป็น จัดการศึกษาระบบพิเศษ แบบบางช่วงเวลา :
  1. เป็นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษา และมีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้

ประกอบอาชีพเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการและภาคเอกชน

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

99906159 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต)
English Reading for Graduate Studies
ไม่นับหน่วยกิต
31250159 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Statistics for Science Education and Mathematics Education
2(1-2-3)
32850059 รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Foundations of Mathematical Physics
3(3-0-6)
32851059 กลศาสตร์คลาสสิกัล
Classical Mechanics
3(3-0-6)
   รวม (Total)  8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
Classroom Action Research
2(1-2-3)
31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
2(2-0-4)
32851259 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
32851659 คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Waves and Optics
3(3-0-6)
32869159 สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์
Seminar for Physics Teacher
1(0-2-1)
   รวม (Total)  11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32861359 แม่เหล็กไฟฟ้าElectromagnetism 3(3-0-6)
32867159 ปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์
Laboratory for Physics Teachers
1(0-3-1)
32868259 การเขียนวิจัยสำหรับนักฟิสิกส์
Research Writing for Physicists
1(1-0-2)
32869959 วิทยานิพนธ์
Thesis
6
   รวม (Total)  10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32862059 ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
3(3-0-6)
32869959 วิทยานิพนธ์
Thesis
6
   รวม (Total)

แผน ข

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

99906159 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต)
English Reading for Graduate Studies
ไม่นับหน่วยกิต
31250159 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Statistics for Science Education and Mathematics Education
2(1-2-3)
32850059 รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Foundations of Mathematical Physics
3(3-0-6)
32851059 กลศาสตร์คลาสสิกัล
Classical Mechanics
3(3-0-6)
32850359 ปรัชญาและวิธีการทางฟิสิกส์
Philosophy and Methods in Physics
1(1-0-2)
   รวม (Total)  9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

30151359 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
Classroom Action Research
2(1-2-3)
31265259 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
2(2-0-4)
32851259 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
32851659 คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Waves and Optics
3(3-0-6)
32869159 สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์
Seminar for Physics Teacher
1(0-2-1)
   รวม (Total)  11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32861359 แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetism
3(3-0-6)
32867159 ปฏิบัติการสำหรับครูฟิสิกส์
Laboratory for Physics Teachers
1(0-3-1)
328XXX59 XXXXXXXXXX 3
32859859 โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 1Project for Physics Teacher I 2(0-4-2)
   รวม (Total)  9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

32862059 ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
3(3-0-6)
328XXX59 XXXXXX 3
32869859 โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 2
Project for Physics Teacher II
4(0-8-4)
   รวม (Total) 10 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา