สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ดร.อดิศร บูรณวงศ์
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ
อ.วิโรจน์ เครือภู่

รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
ดร.ธนัสถา รัตนะ
ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช
อ.นิวร ศรีคุณ
อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร

ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

เปิดรับสมัครในช่วง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
-10 ตุลาคม 2562
>>สมัครออนไลน์ (คลิก)


ดูรายละเอียดได้ใน
>>ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3810-3085
หรือ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-3076
โทรสาร   038-393-493

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ปีที่1 ปีที่2 และปีที่3 ตอนต้น

แผนการเรียนแบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ Contemporary Scientific Innovation 2(2-0-4) -
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น Life Skill and Adolescent Health 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEnglish for Communication 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30211159 แคลคูลัส 1 Calculus I 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30310159 เคมี 1 Chemistry I 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1 General Biology I 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 General Biology Laboratory I 1(0-3-1) 1(0-3-1)
30810059 ฟิสิกส์ 1 Physics I 3(3-0-6) 3(3-0-6)
   รวม (Total)  20 18 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ Contemporary Scientific Innovation - 2(2-0-4)
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม Volunteer Spirit for Social Development 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที Moving Forward in a Digital Society with ICT 3(2-2-5) 3(3-0-6)
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย Collegiate English 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2 Calculus II 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30310259 เคมี 2 Chemistry II 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30310359 ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory 1(0-3-1) 1(0-3-1)
30810159 ฟิสิกส์ 2 Physics II 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1Introductory Physics Laboratory I 1(0-3-1) -
   รวม (Total)  19 17 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 Introductory Physics Laboratory I - 1(0-3-1)
   รวม (Total)  - 1

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม ASEAN Living through Culture 3(3-0-6) 3(3-0-6)
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ Arts and Creativity 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
30820359 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 Mathematics for Physics I 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30820459 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 Mathematics for Physics II 3(3-0-6) 3(3-0-6)
32920259 กลศาสตร์คลาสสิก Classical Mechanics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30824059 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Elementary Electronics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30824159 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นElementary Electronics Laboratory 1(0-3-1) 1(0-3-1)
31220159 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์Elementary Statistics for Science 3(3-0-6) 3(3-0-6)
   รวม (Total)  21 21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Language Skills for Communication 3(3-0-6) 3(3-0-6)
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Economics of Everyday Life 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
50328159 เขียนแบบทั่วไป General Drawing 3(2-3-4) 3(2-3-4)
30829659 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์  Physics Laboratory for Applied Physics 1(0-3-1) 1(0-3-1)
32920359 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่นPhysics of Vibrations and Waves 3(3-0-6) 3(3-0-6)
32920459 อุณหพลศาสตร์Thermodynamics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
32920559 แม่เหล็กไฟฟ้าElectromagnetism 3(3-0-6) 3(3-0-6)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  21 21 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีทีMoving Forward in a Digital Society with ICT - 3(2-2-5)
   รวม (Total)  - 3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล Marine Science 2(2-0-4) 2(2-0-4)
50110159 การฝึกภาคปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์Workshop Practice for Applied Sciences 2(0-6-2) 2(0-6-2)
32930059 ฟิสิกส์ยุคใหม่Modern Physics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
32930259 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์ Computer Programming for Applied Physics 3(2-2-5) 3(2-2-5)
32939059 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 Intermediate Physics Laboratory I 1(0-3-1) 1(0-3-1)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข  3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  18 18 

แผนการเรียนปกติ


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  English Writing for Communication 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา Pre-cooperative Education 1(0-3-1) 1(0-3-1) 
31139159 การบริหารคุณภาพQuality Management 2(2-0-4) 2(2-0-4)
32939159 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2Intermediate Physics Laboratory II 1(0-3-1) 1(0-3-1)
32930159 กลศาสตร์ควอนตัมQuantum Mechanics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  19 19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30849459 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์Seminar in Applied Physics 1(0-2-1) 1(0-2-1)
32949159 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์Applied Physics Project 2(0-4-2) 2(0-4-2)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 2(x-x-x) 2(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 3(x-x-x)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  14 14 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  English Writing for Communication 3(3-0-6) 3(3-0-6)
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา Pre-cooperative Education 1(0-3-1) 1(0-3-1) 
31139159 การบริหารคุณภาพQuality Management 2(2-0-4) 2(2-0-4)
32939159 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2Intermediate Physics Laboratory II 1(0-3-1) 1(0-3-1)
32930159 กลศาสตร์ควอนตัมQuantum Mechanics 3(3-0-6) 3(3-0-6)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 3(x-x-x) 3(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  19 19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

32949559 สหกิจศึกษาCo-operative Education 6(0-18-9) 6(0-18-9)
   รวม (Total)  6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30849459 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์Seminar in Applied Physics 1(0-2-1) 1(0-2-1)
32949159 โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์Applied Physics Project 2(0-4-2) 2(0-4-2)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ก 2(x-x-x) 2(x-x-x)
329xxx59 วิชาเอกเลือกกลุ่ม ข 3(x-x-x) 3(x-x-x)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 3(x-x-x)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 3(x-x-x)
   รวม (Total)  14 14 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา