Physics Burapha 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ทีม Protect4U นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Research to Market (R2M) ปี 2019  ทีม Protect4U นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Research to Market (R2M) ปี 2019


  ทีม Protect4U นิสิตชั้นปีที่ ๔ จากภาควิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย น.ส.วนารัตน์ โอวาท น.ส.กันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ น.ส. พรภัสร์ กระจ่างกิจ และ น.ส.สุวิมล มาโค โดยมี อ.นิวร ศรีคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  ได้นำเอาผลงาน “ระบบการจัดการคุณภาพน้ำทะเล” สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)
  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ และ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิด ในการประกอบกิจการ หรือเริ่มวางแผนการทำกิจการของตนเองโดยเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากคณาจารย์หรือนักศึกษาภายในสถาบันการศึกษามาพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์  ผลการแข่งขันทีม Protect4U ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ในโครงการอบรม
  Boot Camp ครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ทีม Protect4U จะเข้าประกวดผลงานในโครงการอบรม Boot Camp ครั้งที่ ๒ เพื่อเข้า
  คัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพาในการประกวดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ในระดับประเทศต่อไปทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา