ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน STEAM4INNOVATOR: THAILAND INNOVATION AWARDS ครั้งที่ 20

  กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน THAILAND INNOVATION AWARD ครั้งที่20

  ในช่วง5-8 สิงหาคม 2563 นิสิตภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพัชรพล พุ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ รหัสนิสิต 60030377
  นายชัยภัทร เล้าอรุณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 62030234 นายรุจิภาส ทัพพ์ปภพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ รหัสนิสิต60030358 ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 20 ณ STEAM4INNOVATOR camp (offline) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    

 • ทีม Protect4U นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Research to Market (R2M) ปี 2019  ทีม Protect4U นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Research to Market (R2M) ปี 2019


  ทีม Protect4U นิสิตชั้นปีที่ ๔ จากภาควิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย น.ส.วนารัตน์ โอวาท น.ส.กันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ น.ส. พรภัสร์ กระจ่างกิจ และ น.ส.สุวิมล มาโค โดยมี อ.นิวร ศรีคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  ได้นำเอาผลงาน “ระบบการจัดการคุณภาพน้ำทะเล” สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)
  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ และ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิด ในการประกอบกิจการ หรือเริ่มวางแผนการทำกิจการของตนเองโดยเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากคณาจารย์หรือนักศึกษาภายในสถาบันการศึกษามาพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์  ผลการแข่งขันทีม Protect4U ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ในโครงการอบรม
  Boot Camp ครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ทีม Protect4U จะเข้าประกวดผลงานในโครงการอบรม Boot Camp ครั้งที่ ๒ เพื่อเข้า
  คัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพาในการประกวดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ในระดับประเทศต่อไป • นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

  cFw7yW.jpg

  นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019  จากผลการดำเนินการโครงการบ่มเพาะนวัตกรรม ปีที่1 (2560–2561) ได้มีนิสิตภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 4 คนที่ผ่านการบ่มเพาะได้แก่ นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ นางสาววนารัตน์ โอวาท นายชินกฤต ทองคำรอด และนายสิทธิรัตน์ ราญรอน ได้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League รอบ Burapha University Bootcamp 2019 ในช่วงวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน 2019 ณ. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้ทำการสร้างแนวคิดผลิตนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเริ่มต้นจำนวน 2 ผลงาน โดยมี อาจารย์นิวร ศรีคุณ เป็นที่ปรึกษา ดังนี้

  นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ และ นางสาววนารัตน์ โอวาท ร่วมกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เสนอผลงาน “ระบบวัดคุณภาพน้ำทะเล” ทีม Protect4U

  นายชินกฤต ทองคำรอด และ นายสิทธิรัตน์ ราญรอน ร่วมกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เสนอผลงาน “ตู้ปลูกพืชอัจฉริยะ” ทีม Growth Chamber

  cFkeRt.jpg
  cFkwge.jpg

  ซึ่งทั้งสองผลงานเป็น 2 ผลงานจาก 10 ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนให้พัฒนาผลงงานและผ่านเข้ารอบ Pitching Camp ต่อไป
  ภาพ ทีม Protect4U ได้ผ่านการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย

  cFkKIk.jpg cFktSt.jpg
   ภาพ ทีม Protect4U ได้ผ่านการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย
  cFkctv.jpg cFk1Cl.jpg
   ภาพ ทีม Growth Chamber ได้รับรางวัลชมเชยระดับมหาวิทยาลัย

  ในวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2562 ทีม Protect4U และทีม Growth Chamber ได้เข้าแข่งขันรอบ Pitching Camp ภาคกลาง ณ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

  cFkiJN.jpg cFkgoE.jpg
  ภาพการแข่งขันทีม Protect4U รอบ Pitching Camp ภาคกลาง ณ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

  cFkQ5Q.jpg cFkxfV.jpg
  ภาพ การแข่งขันทีม Growth Chamber รอบ Pitching Camp ภาคกลาง ณ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม Protect4U เป็น 1 ใน 4 ผลงานจาก ม.บูรพา ที่ได้รับรางวัลและได้รับการสนับสนุนให้เข้ารอบแสดงผลงานต้นแบบ(Demo Day) ต่อไป

  cFkUVS.jpg
  ในวันที่ 16 และ 17 สิงหาคม 2562 ณ. ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ทีม Protect4U ได้ แสดงผลงานระบบวัดคุณภาพน้ำต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ในรอบ Demo Day ของการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ซึ่งจากการแสดงผลงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่มาเยี่ยมชม อีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการประเมินจากกรรมการ
  cFkEig.jpg cFk5Sn.jpg
  ภาพ การแสดงผลงานต้นแบบทีม Protect4U ณ. ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
  cFkOuW.jpg
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา