สาขาฟิสิกส์

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

57810013
57810154
 นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา  
 นางสาวอมรรัตน์ คำบุญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา