สาขาฟิสิกส์ศึกษา

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 57920083
 57920077
 57920079
 57920081
 57920084
 นางสาวอรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล
 นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์
 นางเพ็ญนภา สิงห์ลอ
 นายวิศรุต ศรีนวล
 นางสาวอามีนา ตำหิ
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56920161
 56920168
 56920798
 56920160
 56920169
 56920170
 56920171
 56920163
 56920176
 56920165
 56920166
 56920167
 56920172
 56920174
 56990023
 56920175
 56990022
 56990025
 นางษิรากร ซีโฮ่
 นางสาวพัชราภรณ์ ยาบา
 MR.SENGVANG PAYIA
 นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง
 นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
 นางสาวฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ
 นางสาวรัชดา สุขพันธุ์
 นายแท้ นามแก้ว
 นางสาวอัยซะห์ วาเตะ
 นางนานทรี หุ้นเหี้ยง
 นางสาวบุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ
 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
 นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน
 นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
 นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้ว
 นางสาวสุปัญญา ชาติ
 นางสาวกุลวดี ใจยืน
 นายสมประสงค์ จำปาทอง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  18 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55990016
 55990018
 55990019
 55990044
 55990046
 55990017
 55990020
 นายกฤตนัย ทัศนา
 นางสาวพวงผกา พริกประสงค์
 นางสาววัลยา พุดลา
 นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต
 นายมนูญ ชานไชย
 นางฉันทนา เล็กใจซื่อ
 นายศุภดล อุ่นวงษ์
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

54921281
54921282
54921283
54990026
54990059
 54990021
 54990023
 54990025
 54990027
 54990055
 54990056
 54990057
 54990060
 54990061
 MR.SOUKSAVANH OUPASITH
 MR.SOMCHANH SOMDEE
 Ms.HATHIDA XAYYASAN
 นายสามารถ อยู่เย็น
 นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา
 นายพิสิทธ์ ตันอุตม์
 นางสาวศิริพร ทรัพย์พร้อม
 นายหมู่สา ผิดไรงาม
 นางสาวจุมพร วงษาหล้า
 นางสาวนิดต้า เจริญศิริ
 นายปริญญา ปัญญาฟู
 นางสาววนิดา สุวรรณศิลป์
 นางสาวสายฝน ตะบานขวา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  14 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53990192
 53990193
 53990194
 53990195
 53990197
 53990198
 53990200
 53990201
 53990182
 53990189
 53990190
 53990183
 53990188
53990199
 53990181
 53990184
 53990185
 53990186
53990191
 นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
 นางสาวสวิตตา ปัจจัย
 นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
 นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล
 นางสาว ว.อิสรา จำปา
 นายสมศักดิ์ โสพัง
 นางสุนิสา สายบัว
 นางสาวสุภาวดี มิพล
 นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
 นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
 นางสาวอรสิริ ตันสกุล
 นางเพ็ญผกา พึ่งพา
 นางสุพรรณ สีหล้า
 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข
 นายนันทคม เป็นมงคล
 นางสาวมุกดา เข็มมุข
 นางกวิสรา ศรีศักดา
 นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
 นางสาวอุษณีย์ อัยรา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  19 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา