สาขาฟิสิกส์

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 57912235
 57912236
 57912246
 นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์
 นายวิรุฬห์ พรมมากุล
 นายพลากร ขวัญสูงเนิน
-
-
-
   รวม (Total)  3 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56910072
56910501
56910071
56910070
56910226
 56910074
 56910227
 56910031
 56910073
 นางสาวพรพิมล ธัญญะภูมิ
 นางสาวสุพัตรา แก้ววงษา
 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง
 นายอำพล ฑีฆบุตร
 นายสราวุฒิ บุตรวัง
 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง
 นายณัฐพล กระจ่าง
 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55910150
55910149
 นางสาวธนัฏฐา ชอบศิลป์
 นายทศพล ศรีเจริญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

54910075
54910072
54910073
54910074
54910147
54910447
 นางสาวอารีรัตน์ สมหวังสกุล
 นางสาวรุ่งทิวา อู่สุวรรณ
 นายสิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร
 นายอรรถพล แก้วโสนด
 นางสาวอรอุมา หนูทอง
 นางสาวพัชรี ภักดีเสน่หา
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  6 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

53910202
53910205
53910206
53910203
53910204
53910963
53910201
 นายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
 นายสมศักดิ์ บุญพรม
 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วไข่
 นางสาวดลลักษณ์ มานพ
 นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย์
 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล
 นายคมกฤช สายเสรีภาพ
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา