สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56030052
 56030155
 56030184
 56030264
 56030266
 56030394
 56030395
 56030396
 56030399
 56030414
 56030420
 56030421
 56030424
 56030432
 56030434
 56030435
 56030436
 56030440
 56030443
 56030444
 56030445
 56030448
 56030450
 56030456
 56030458
 56030464
 56030469
 56030106
 56030393
 56030402
 56030403
 56030406
 56030407
 56030425
 56030429
 56030442
 56030449
 56030451
 56030465
 56030468
 56030400
 56030416
56030430
 นายอิทธิชัย ชัยสนาม
 นางสาวกรรณิการ์ หล่อเงิน
 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทา
 นางสาวกมลวรรณ จันทวงศ์
 นางสาวอภิญญา ทาวงศ์
 นางสาวกุลชา เสลารัตน์
 นางสาวชนากานต์ บุญประเสริฐ
 นางสาวชุดาภรณ์ พรมกัญญา
 นางสาวเปรมวิกา ศรีสอน
 นางสาวหฤทัย ภูธร
 นางสาวกมลชนก สืบเพ็ชร์
 นางสาวกันตนา คงแก้ว
 นายจาตุรงค์ วาชัยยง
 นางสาวณัฐิกา แย้มขยาย
 นายธนากร แก้วบรรจง
 นายธนานันท์ เฉลิมญาติ
 นางสาวธิติยาพร ศรีคำ
 นางสาวนุจรี แก้วเก้าดวง
 นางสาวบุษยพรรณ เชยมาน
 นางสาวปริยา ยศสมนึก
 นายปวิตร ติยรัฐกาล
 นางสาวพรพรรณ นพรัตนาภรณ์
 นายพิพัฒน์ มณีสุวรรณ
 นางสาวรัชนกพร จำปาแก้ว
 นางสาวรัตนาพร ท่าพริก
 นางสาวสิริพร แก้วแสนเมือง
 นางสาวอินทิรา หลีพันธุ์
 นางสาวฑิฆัมพร บุศรา
 นางสาวกัญญพัชร เพ็ชร์นิล
 นางสาวภัทรี มีสัตย์
 นางสาวรัตนาพร มนต์ขลัง
 นางสาวณัฏฐากร สดมพฤกษ์
 นางสาวศศิธร โคตะบิน
 นางสาวจิรภิญญา สมบูรณ์ชัย
 นายชิษณุพงศ์ สถานรัมย์
 นางสาวบุณฑริกา พึ่งสมบัติ
 นางสาวพิชชาอร ศิรินามมนตรี
 นายพีระ ชัยสิทธิ์
 นายสุทธิเดช แก้วปึ
 นายอากฤษฏิ์ ดีแก่นทราย
 นางสาวพรวิจิตร มหามาตย์
 นางสาวอรปรีดา ชื่นตา
 นางสาวณัฐกานต์ ประทุมสิทธิ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  43 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55030026
 55030307
 55030429
 55030569
 55030579
 55030580
 55030610
 55030302
 55030558
 55030559
 55030577
 55030601
 55030602
 55030603
 55030609
55030427
55030550
 55030567
55030594
55030613
 นางสาวพรทิพย์ โคกขุนทด
 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ศิลป์
 นางสาวธีราพร กุลหกูล
 นางสาวสาริณี ไกรจันดา
 นายณัฐพล เผือกนิมิตร
 นายทวีชัย การผุด
 นายอดิศร บุญยืน
 นางสาวจิราภิวันท์ ขันโมลี
 นางสาวปพิชญา มูกขุนทด
 นายพงศกร ลอยล่อง
 นางสาวจินตนา พลเยี่ยม
 นางสาวศุภัชญา ชำนาญ
 นางสาวสกาวรัตน์ สินสเวศ
 นายสิทธิพันธ์ กันแยง
 นางสาวสุวิภา สิริสวย
 นายวทัญญู ใจแสน
 นางสาวจารุณี มีชัย
 นางสาววิภาดา อุตราศรี
 นางสาวมัณฑนา ค่ายสงคราม
 นายอำนาจ พาเสน่ห์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  20 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 54030325
 54030333
 54030337
 54030342
 54030348
 54030399
 54030609
 54030872
 54030874
 54030875
 54030877
 54030892
 54030894
 54030597
 54030602
 54030610
 54030613
 54030616
 54030860
 54030871
 54030883
 54030890
 54030896
 54030347
 54030838
 54030841
 54030852
 54030861
 54030862
 54030879
54030893
54030308
 54030895
 นางสาวเสาวณีย์ แซงดาว
 นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์
 นางสาวธนาภรณ์ เรือนแก้ว
 นางสาวรวิวรรณ ชลอรักษ์
 นางสาวสุกัญญา แก้วสกุณี
 นายจักรกฤษณ์ คุ้มญาติ
 นางสาวจิรพรรณ นาหก
 นางสาวเกตุวดี นนทะการ
 นางสาวชุลีพร วงศ์พุฒ
 นางสาวดลยา น้อยมณี
 นางสาวตะวัน ฤทธิ์ไตรรัตน์
 นางสาวสุนิสา ศรีโมรา
 นางสาวอภิญญา แผ้วอำพัน
 นางสาวพรรณวดี วงษ์ลิขิต
 นางสาวชัชฎา วิทยเดชาเมธ
 นางสาวจีรภัทร บรอฮีมี
 นางสาวภัทรนันท์ ชัยพงษ์
 นางสาวสุชาดา ศรีมงคล
 นางสาววรรณภา ทองกระจ่าง
 นายกิตติศักดิ์ มณีวัชราภรณ์
 นางสาวพิชชาพร เมฆกลาง
 นางสาวศุภรัตน์ สร้อยสน
 นายอาณัติ เล้าอรุณ
 นางสาววิยะดา พาที
 นางสาวฉัตรแก้ว ฉวยคอนบุรี
 นางสาวชลธิชา โฮเม
 นางสาวปวีณ์ธิดา กวาวสนั่น
 นางสาววิจิตรา จิโนวงษา
 นางสาวศิริพร อุสาพรหม
 นายธนวรรฒน์ ปัญญาเลิศศรัทธา
 นางสาวสุภาวดี หลายเจริญ
 นางสาวณัฐธยาน์ แสงพลสิทธิ์
 นางสาวอรณี ทองสุข
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  33 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53030498
 53031102
 53031119
 53031122
 53031125
 53031127
 53031128
 53031136
 53031141
 53031145
 53031149
 53031153
 53031162
 53031168
 53031170
 53031174
 53031073
 53031099
 53031110
 53031121
 53031134
 53031142
 53031143
 53031146
 53031148
 53031150
 53031151
 53031154
 53031155
 53031157
 53031160
 53031161
 53031166
 53031172
 53031173
 53031108
 53031120
 53031147
 53031159
53031175
 นายวิทวัช พาพันธ์
 นางสาววราภรณ์ ทะนิต๊ะ
 นางสาวขวัญฤทัย แกล้วทนงค์
 นางสาวจิตรลดา เรียมศรี
 นางสาวจุฑาภรณ์ บัณฑิตร
 นางสาวชนม์นิภา การุณ
 นายชนินทร์ สุขอินทรีย์
 นางสาวนพรัตน์ แทนทอง
 นางสาวปัทมา มากระจัน
 นางสาวไพลิน พ่วงอ่อน
 นางสาวมัลลิกา ศรีตัมภวา
 นางสาวรุ้งนภา ศรีอินทร์
 นางสาวสกาวเดือน สินสเวศ
 นางสาวอนุชรา สืบศิริ
 นางสาวอรจิรา หาได้
 นายอิสรพงษ์ คุณความดี
 นายจิรทีปต์ เจียรพัฒนากิจ
 นางสาววนิดา ฉิมลี
 นางสาวสุนิศา ศรีภา
 นางสาวจริญญา ไชยโคตร
 นางสาวธัญลักษณ์ อิสระพันธ์
 นายพงษ์ศักดิ์ สารพัฒน์
 นางสาวพลอยไพลิน ยิ้มสมบูรณ์
 นายภัทรวรรต แต้มทอง
 นางสาวมลธิดา กะตะศิลา
 นายยศธนา แวงภูลา
 นางสาวรัชติยา มะโนรัตน์
 นางสาววริศรา สายโยธา
 นางสาววิสสุตา สุขพันธ์
 นางสาวศรัญญา สุขเกษม
 นายศุภกิจ มีชัย
 นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูล
 นางสาวสุพัตรา แย้มสัตย์ธรรม
 นางสาวอังสุรีย์ ชุบสุวรรณ
 นางสาวอาทิตยา สุขรื่น
 นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
 นายจตุรัส ทองแดง
 นางสาวภัทราพร เกษโกวิท
 นางสาวศุทธินี แพทย์สันเทียะ
 นายเอกวี นาทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  40 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52031159
 52031183
 52031186
 52031031
 52031034
 52031039
 52031046
 52031048
 52031055
 52031071
 52031076
 52031080
 52031087
 52031154
 52031157
 52031161
 52031172
 52031173
 52031174
 52031175
 52031176
 52031177
 52031178
 52031180
 52031184
 52031185
 52031190
 52031192
 52031196
 52031197
 52031200
 52031203
 52030601
 52031026
 52031040
 52031084
 52031088
 52031151
 52031153
 52031194
 52031204
 52031152
 52031167
 52031188
52031164
52031199
 52031047
52031162
 52031182
52031156
52031163
 นางสาวชนิสรา เชื้อเวียง
 นายวันเฉลิม สีแก้ว
 นายศุภพล ตันติรักษ์
 นางสาวขวัญชนก มาตรา
 นางสาวชมนาด คนอยู่
 นางสาวธนาพร กงกุล
 นางสาวเบญจพร กุยสิงห์
 นางสาวปัทมาพร แปเพ็ง
 นางสาวพิกุล บุญเงิน
 นางสาวศุภิสรา พราวพันธุ์
 นางสาวสุนารี งามวงค์
 นายหัสบดินทร์ กุมภะ
 นายอำพล ฑีฆบุตร
 นางสาวจันทร์สุดา สอนเพ็ชร์
 นางสาวชนัดดา บัวทิม
 นางสาวชานิดา โชคเชาว์รัตน์
 นางสาวปวีณา นักเคน
 นายปิยะณัฐ อัศวเรืองกิจกุล
 นางสาวพชรนันท์ สิงห์แก้ว
 นางสาวพนิต ช้อยกิ่ง
 นางสาวเพ็ญนภา พรหมสุทธิ์
 นางสาวภรณ์วิกา นิธิโภคารัตน์
 นางสาวมธุรส มิ่งมงคล
 นางสาวรัตนาพร สอนแสง
 นางสาววารีรัตน์ ปั้นศิลป์
 นางสาววิไลรัตน์ ปัญญาวงค์
 นางสาวสมกัลยา บุญยะฤทธิ์
 นางสาวสิงหา ขาวนวล
 นางสาวสุวรรณ ศรีทอง
 นายอดิศักดิ์ ดอนพิลา
 นางสาวอรวรรณ มั่นคง
 นางสาวอาภาพร โมลาขาว
 นายไพสิฐ กัลยารัตน์
 นางสาวกรรณิการ์ งามละม้าย
 นางสาวธัญพร ธัญญผล
 นายอาทิตย์ ชินหัวดง
 นางสาวอุไรวรรณ ดาวใส
 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง
 นายจตุพล วงศ์ล้อม
 นางสาวสุกานดา ยั่งยืน
 นางสาวเอื้อมพร แก้วมูลมุข
 นางสาวเกศราพร ลาภเกษร
 นางสาวเนตรชนก ศรีสุวรรณ์
 นายวุฒิพงษ์ สว่างวงษ์
 นายถวิล อินทร์ชัย
 นางสาวอภิดา แฝดสุระ
 นางสาวกุลภัสสรณ์ โพธิ์จันดี
 นางสาวฐิติมา ศรีมาลัย
 นางสาววรรณิศา พรักพร้อม
 นางสาวจุฬาลักษณ์ น้ำรัต
 นางสาวณัฐชาร์ กาญจนากาศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  51 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา