สาขาฟิสิกส์

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56030046
 56030051
 56030242
 56030392
 56030412
 56030437
 56030341
 นางสาวกัลยาณี บุญทรัพย์
 นางสาวหฤทัย วิจารย์
 นางสาวสุวรรณี พัดศรี
 นางสาวกนกอร นนท์ใส
 นางสาวสิรินาฏ ม่วงงาม
 นายนภสินธุ์ ชำนาญ
 นายสันติสุข ประกอบทอง
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55030261
 55030287
 55030298
 55030029
 55030030
 55030185
 55030190
 55030252
 55030285
 55030290
 55030562
 55030192
 55030280
 55030283
 55030297
 55030555
 55030023
 55030549
 55030572
 นางสาววิภาวี เต็มนุช
 นางสาวพจนา พุ่มตะโก
 นายอาทิตย์ ภารวงค์
 นายอัษฎายุธ เฉลิมพงษ์
 นายอาทิตย์ เทียนธวัช
 นายพีรพัฒน์ ลิ่มทอง
 นางสาวสำราญ ก่อแก้ว
 นางสาวเมธิดา นลาราช
 นายบัญชา สมดี
 นายมงคล ประจุทรัพย์
 นายภานุเดช วัดแก้ว
 นางสาวอลิสา วรรณคำ
 นางสาวเกวลิน เสนาไทย
 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก
 นางสาวอมรรัตน์ วิริขิตกุล
 นางสาวนุชจิรา สุโยธีธนรัตน์
 นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ตังสกุล
 นางสาวจริยา พาดี
 นางสาวอาพร สุขประเสริฐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  19 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 54030324
 54030326
 54030550
 54030604
 54030608
 54030837
 54030846
 54030854
 54030869
 54030317
 54030328
 54030329
 54030847
 54030855
 54530167
 54530267
 54030850
 54030857
 54030587
 54030606
 54030836
 54030840
 54030848
 54030856
 54030306
 นางสาวสุวิณี พลรักษา
 นางสาวหทัยวัฒน์ พละศักดิ์
 นางสาวจันทร์จิรา อิ่มสะอาด
 นางสาวดวงพร วิจิตจันทร์
 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเจริญ
 นายโกวิทย์ ตะวัน
 นายนฤเบศ สุพะกำ
 นายพลากร ขวัญสูงเนิน
 นางสาวอภิญญา โยธี
 นายวริศ ดีพิสุทธิ
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 นายเอกสิทธิ์ บุญกิ่ง
 นายบดินทร์ สุนทรวัฒน์
 นางสาวพิมพกานต์ ฐานะ
 นางสาวชฎาพร บามขุนทด
 นางสาวอรนิชา นิลประยูร
 นางสาวปนัสยา เดชจินดา
 นางสาวภาวินี ราชแข็ง
 นางสาวประภาภรณ์ ซาหอม
 นางสาวปรียา นกแก้ว
 นางสาวกฤตยา พิมพ์วราภรณ์
 นางสาวชมพูนุช พิมพ์มั่น
 นางสาวเบญจภรณ์ มะซอ
 นางสาวภัทรา บังศรี
 นายนภนต์ ลื่นภูเขียว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  25 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53030166
 53030476
 53030491
 53030492
 53031070
 53031077
 53031079
 53031083
 53031085
 53031091
 53031114
 53030471
 53030473
 53030477
 53030490
 53030754
 53031067
 53031069
 53031082
 53031088
 53031093
 53031097
 53031104
 53031105
 53031106
 53031111
 53031112
 53031115
 53031117
53030469
 53030799
53031092
53031080
 นายวิษณุ เพ็งแจ้ง
 นายทศพล สวัสดี
 นางสาวศศิภา เขตรักษา
 นางสาวแสงตะวัน ปิดป้อง
 นางสาวเกศินี เฉิดจังหรีด
 นางสาวจุไรรัตน์ สอนสีดา
 นายชนินทร์ดนัย แก้วใส
 นางสาวทิพวรรณ ทรายหมอ
 นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย
 นางสาวประนอม พรหมศิริ
 นางสาวอรพรรณ แก้วสาลี
 นายกฤษฎา สิงห์ละคร
 นางสาวกุสุมา ถนอมวงศ์
 นางสาวทับทิม บุญเลิศ
 นายวุฒิชัย อำนาจเจริญ
 นางสาวนภาพร ประทุมคีรี
 นางสาวกนกวรรณ กลอยยิ่ง
 นายกิตติภณ ใจตรง
 นางสาวทวิตา จันทร์อินทร์
 นางสาวน้ำฝน อุยพอง
 นายพงศกร สรอินทร์
 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
 นางสาววันวิสาข์ พลอยงาม
 นายวิรัตน์ ขันเขต
 นางสาวศศิธร สุขอยู่
 นางสาวเสาวณีย์ บุญหนัก
 นางสาวอมรรัตน์ คำเกลี้ยง
 นางสาวอรวรรณ ผลอ้อ
 นางสาวอัญชลี บุญญานาม
 นางสาวกรรณิกา รัตพลที
 นายธีระพงศ์ พิมสร้อย
 นางสาวปวริศา นาคประภัสสร
 นายณัฐวุฒิ ทองมาก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  33 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52030479
 52031043
 52031063
 52031029
 52031037
 52031041
 52031042
 52031045
 52031051
 52031052
 52031056
 52031058
 52031060
 52031061
 52031064
 52031066
 52031069
 52031070
 52031072
 52031074
 52031077
 52031078
 52031079
 52031083
 52530097
52530286
52530288
52030604
 52530285
 52530287
 นางสาวศศิวิมล ทองขาว
 นางสาวนวลทิพย์ วันทนะ
 นางสาวลดาวัลย์ เอาหานัด
 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีแจ่ม
 นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญนาน
 นายธีรพล ไชยเยศ
 นางสาวนฤมล มัคนา
 นางสาวบุษยา โสระธิวา
 นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ
 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์
 นางสาวพิมลรัตน์ ผลาชีวะ
 นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ
 นางสาวยุธิดา โพธิ์ทับทัย
 นางสาวยุพา แดงสกุล
 นางสาวลลิดา ศรีอินทร์
 นายวรัญญู หนูภักดี
 นายศรายุทธ ทับทิมไสย
 นางสาวศุภาวรรณ สีหัดตา
 นายสราวุฒิ บุตรวัง
 นายสิทธิศักดิ์ เครือแสง
 นางสาวเขม ผาอินดี
 นางสาวสุภาวดี โภคัย
 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง
 นายสุรเชษฐ์ ใจดี
 นางสาวธนพร ธรรมปัตร
 นางสาวรัญญารัตน์ แฟ้มคลองขอม
 นายอัฐพล เจิมพูล
 นางสาวกมลวัน วิริยะกุล
 นายธนภพ ปานสังข์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  30 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา