ศิษย์เก่าปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ระเบียนศิษย์เก่า | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

57810013
57810154
 นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา  
 นางสาวอมรรัตน์ คำบุญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

57810013
57810154
 นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา  
 นางสาวอมรรัตน์ คำบุญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา