ศิษย์เก่าวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระเบียนศิษย์เก่า | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 46

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 46990544
 46990578
46990594
 46990607
46990633
 46990641
 46990657
 46990667
 46990675
 นายชาญ เถาวันนี
 นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
 นางสาววรรณวิภา เกตุแก้ว
 นางสาววิชลัดดา อุ่นสะอาด
 นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์
 นายสมจิตร มาศงูเหลือม
 นายสรรเพชญ ขุนนุช
 นางสาวสุภาณี ช่วยประคอง
 นายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 47

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 47990424
 47990432
 47990440
 47990474
 47990482
 นายจอม จำปาเหลือง
 นางสาวเด่นเดือน สุทธิกุล
 นายประจวบ ไชยพิมพา
 นางสาววารี เทรักษี
 นางวาสนา ศรีศิลา
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 48

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 48990600
 48990617
 48990662
 นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
 นางบุญถิน ศรีภา
 นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา
-
-
-
   รวม (Total)  1 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 49

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 49990302
 49990319
 49990326
 49990333
49990289
 นางสาวปทุมพร เบ้าทอง
 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล
 นางวิลาวัณย์ ประดิษฐ์รัตน์
 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
 นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 50

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

50990226
50990233
50990462
50990486
50990516
50990530
50990547
50990554
50990509
 นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน
 นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก
 นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ
 นางสาวนาฏยา รัตนวาร
 นางสาววรรณา ทองมณี
 นายสมบัติ สุขจิตร
 นายสุรศักดิ์ ลือขจร
 นายเอกสิทธิ์ สุทธะ
 นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total) 9 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 51

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 51990089
 51990096
 51990102
 51990492
 นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
 นายนพดล แกมเพชร
 นางสาวพรผกา ดนเสมอ
 นางสุพัตรา สุกัน
-
-
-
-
   รวม (Total)  4 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 52

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52990046
 52990047
 52990048
 52990049
 52990051
 52990052
 52990054
 52990104
 52990105
52990043
52990050
 นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม
 นายธงชัย ควรคนึง
 นายธีรภพ รักงาม
 นางพรรณิภา เสริมศรี
 นายวรวุฒิ จุทานุต
 นางสาววันวิสาข์ แก้วบาง
 นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
 นางสาวมนัสนันท์ สิงหเขตรัตน์
 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
 นางนพรัตน์ ครุฑเกิด
 นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  11 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 53

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53990192
 53990193
 53990194
 53990195
 53990197
 53990198
 53990200
 53990201
 53990182
 53990189
 53990190
 53990183
 53990188
53990199
 53990181
 53990184
 53990185
 53990186
53990191
 นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
 นางสาวสวิตตา ปัจจัย
 นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
 นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล
 นางสาว ว.อิสรา จำปา
 นายสมศักดิ์ โสพัง
 นางสุนิสา สายบัว
 นางสาวสุภาวดี มิพล
 นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
 นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
 นางสาวอรสิริ ตันสกุล
 นางเพ็ญผกา พึ่งพา
 นางสุพรรณ สีหล้า
 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข
 นายนันทคม เป็นมงคล
 นางสาวมุกดา เข็มมุข
 นางกวิสรา ศรีศักดา
 นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
 นางสาวอุษณีย์ อัยรา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  19 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 54

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

54921281
54921282
54921283
54990026
54990059
 54990021
 54990023
 54990025
 54990027
 54990055
 54990056
 54990057
 54990060
 54990061
 MR.SOUKSAVANH OUPASITH
 MR.SOMCHANH SOMDEE
 Ms.HATHIDA XAYYASAN
 นายสามารถ อยู่เย็น
 นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา
 นายพิสิทธ์ ตันอุตม์
 นางสาวศิริพร ทรัพย์พร้อม
 นายหมู่สา ผิดไรงาม
 นางสาวจุมพร วงษาหล้า
 นางสาวนิดต้า เจริญศิริ
 นายปริญญา ปัญญาฟู
 นางสาววนิดา สุวรรณศิลป์
 นางสาวสายฝน ตะบานขวา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  14 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 55

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55990016
 55990018
 55990019
 55990044
 55990046
 55990017
 55990020
 นายกฤตนัย ทัศนา
 นางสาวพวงผกา พริกประสงค์
 นางสาววัลยา พุดลา
 นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต
 นายมนูญ ชานไชย
 นางฉันทนา เล็กใจซื่อ
 นายศุภดล อุ่นวงษ์
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 56

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56920161
 56920168
 56920798
 56920160
 56920169
 56920170
 56920171
 56920163
 56920176
 56920165
 56920166
 56920167
 56920172
 56920174
 56990023
 56920175
 56990022
 56990025
 นางษิรากร ซีโฮ่
 นางสาวพัชราภรณ์ ยาบา
 MR.SENGVANG PAYIA
 นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง
 นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
 นางสาวฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ
 นางสาวรัชดา สุขพันธุ์
 นายแท้ นามแก้ว
 นางสาวอัยซะห์ วาเตะ
 นางนานทรี หุ้นเหี้ยง
 นางสาวบุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ
 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
 นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน
 นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
 นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้ว
 นางสาวสุปัญญา ชาติ
 นางสาวกุลวดี ใจยืน
 นายสมประสงค์ จำปาทอง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  18 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา ศิษย์เก่ารหัส 57

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 57920083
 57920077
 57920079
 57920081
 57920084
 นางสาวอรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล
 นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์
 นางเพ็ญนภา สิงห์ลอ
 นายวิศรุต ศรีนวล
 นางสาวอามีนา ตำหิ
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

ระเบียนศิษย์เก่า | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 47

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

47911354
 นายธีระวิทย์ ดีเลิศ
-
   รวม (Total)  1 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 48

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

48911001
48911018
 นายพึ่งบุญ ปานศิลา
 นายอดิศร บูรณวงศ์
-
-
   รวม (Total)  2 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 49

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

49910768
49910751
 นางสาวอมรรัตน์ คำบุญ
 นางสาวกนกพร ลิ้มพรวิกุล
-
-
   รวม (Total)  2 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 50

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

50912198 MR.BOUNKHONG KHAMKHOUTLAVONG -
   รวม (Total)  1 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 51

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- - -
   รวม (Total) 0 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 52

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52910041
52910040
52910042
 52910180
 นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา
 นางสาวกรรณิการ์ วรรณทวี
 นายวรวุฒิ เมืองรัตน์
 นายเอกพล แก้วนวม
-
-
-
-
   รวม (Total)  4 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 53

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

53910202
53910205
53910206
53910203
53910204
53910963
53910201
 นายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
 นายสมศักดิ์ บุญพรม
 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วไข่
 นางสาวดลลักษณ์ มานพ
 นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย์
 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล
 นายคมกฤช สายเสรีภาพ
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 54

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

54910075
54910072
54910073
54910074
54910147
54910447
 นางสาวอารีรัตน์ สมหวังสกุล
 นางสาวรุ่งทิวา อู่สุวรรณ
 นายสิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร
 นายอรรถพล แก้วโสนด
 นางสาวอรอุมา หนูทอง
 นางสาวพัชรี ภักดีเสน่หา
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  6 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 55

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55910150
55910149
 นางสาวธนัฏฐา ชอบศิลป์
 นายทศพล ศรีเจริญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 56

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56910072
56910501
56910071
56910070
56910226
 56910074
 56910227
 56910031
 56910073
 นางสาวพรพิมล ธัญญะภูมิ
 นางสาวสุพัตรา แก้ววงษา
 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง
 นายอำพล ฑีฆบุตร
 นายสราวุฒิ บุตรวัง
 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง
 นายณัฐพล กระจ่าง
 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 57

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 57912235
 57912236
 57912246
 นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์
 นายวิรุฬห์ พรมมากุล
 นายพลากร ขวัญสูงเนิน
-
-
-
   รวม (Total)  3 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 57912235
 57912236
 57912246
 นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์
 นายวิรุฬห์ พรมมากุล
 นายพลากร ขวัญสูงเนิน
-
-
-
   รวม (Total)  3 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56910072
56910501
56910071
56910070
56910226
 56910074
 56910227
 56910031
 56910073
 นางสาวพรพิมล ธัญญะภูมิ
 นางสาวสุพัตรา แก้ววงษา
 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง
 นายอำพล ฑีฆบุตร
 นายสราวุฒิ บุตรวัง
 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง
 นายณัฐพล กระจ่าง
 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55910150
55910149
 นางสาวธนัฏฐา ชอบศิลป์
 นายทศพล ศรีเจริญ
-
-
   รวม (Total)  2 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา