ศิษย์เก่าวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระเบียนศิษย์เก่า | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 50

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 50030892
 50030908
 50037327
 50037334
 50037853
 50037884
 50037907
 นางสาวพัชรี ภักดีเสน่หา
 นางสาวรุ่งทิวา อู่สุวรรณ
 นายเจษฎา โสภาจิตร
 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
 นางสาวนิศาชล จันต๊ะคาด
 นางสาวสาวิตรี ทรัพย์สิริรัตน์
 นางสาวอารีรัตน์ สมหวังสกุล
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total) 7 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 51

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

51032963
51036244
51036275
51036299
51036350
51036411
51036428
51036459
51036626
51036701
51036800
51036824
51036855
51036862
51036947
51036954
51535075
 นางสาวนันฑรัตน์ อาทรกิจวัฒน์
 นางสาวกนกวรรณ จินาวัลย์
 นางสาวชลดา จันทาพรม
 นางสาวณัฐธิดา นามวงศ์
 นางสาวนงลักษณ์ พิศิลป์
 นางสาวพรพิมล ธัญญะภูมิ
 นางสาวพราววดี ทุมรัตน์
 นางสาวมินตรา ใจบุญ
นายกฤษณะ พวงบานชื่น
 นายทศพล ศรีเจริญ
นายปิยณัฐ ทองสมบัติ
นายพงศธร อึ้งพาณิชย์ชกูล
นายรชานนท์ ต๊ะจันทร์
นายรชานนท์ หิรัญโญภาส
นายสมพร ทองแท้
นางสาวสมฤทัย เรืองขำ
นายธนัชชา มูลทรงเกียรติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  17 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 52

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52031159
 52031183
 52031186
 52031031
 52031034
 52031039
 52031046
 52031048
 52031055
 52031071
 52031076
 52031080
 52031087
 52031154
 52031157
 52031161
 52031172
 52031173
 52031174
 52031175
 52031176
 52031177
 52031178
 52031180
 52031184
 52031185
 52031190
 52031192
 52031196
 52031197
 52031200
 52031203
 52030601
 52031026
 52031040
 52031084
 52031088
 52031151
 52031153
 52031194
 52031204
 52031152
 52031167
 52031188
52031164
52031199
 52031047
52031162
 52031182
52031156
52031163
 นางสาวชนิสรา เชื้อเวียง
 นายวันเฉลิม สีแก้ว
 นายศุภพล ตันติรักษ์
 นางสาวขวัญชนก มาตรา
 นางสาวชมนาด คนอยู่
 นางสาวธนาพร กงกุล
 นางสาวเบญจพร กุยสิงห์
 นางสาวปัทมาพร แปเพ็ง
 นางสาวพิกุล บุญเงิน
 นางสาวศุภิสรา พราวพันธุ์
 นางสาวสุนารี งามวงค์
 นายหัสบดินทร์ กุมภะ
 นายอำพล ฑีฆบุตร
 นางสาวจันทร์สุดา สอนเพ็ชร์
 นางสาวชนัดดา บัวทิม
 นางสาวชานิดา โชคเชาว์รัตน์
 นางสาวปวีณา นักเคน
 นายปิยะณัฐ อัศวเรืองกิจกุล
 นางสาวพชรนันท์ สิงห์แก้ว
 นางสาวพนิต ช้อยกิ่ง
 นางสาวเพ็ญนภา พรหมสุทธิ์
 นางสาวภรณ์วิกา นิธิโภคารัตน์
 นางสาวมธุรส มิ่งมงคล
 นางสาวรัตนาพร สอนแสง
 นางสาววารีรัตน์ ปั้นศิลป์
 นางสาววิไลรัตน์ ปัญญาวงค์
 นางสาวสมกัลยา บุญยะฤทธิ์
 นางสาวสิงหา ขาวนวล
 นางสาวสุวรรณ ศรีทอง
 นายอดิศักดิ์ ดอนพิลา
 นางสาวอรวรรณ มั่นคง
 นางสาวอาภาพร โมลาขาว
 นายไพสิฐ กัลยารัตน์
 นางสาวกรรณิการ์ งามละม้าย
 นางสาวธัญพร ธัญญผล
 นายอาทิตย์ ชินหัวดง
 นางสาวอุไรวรรณ ดาวใส
 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง
 นายจตุพล วงศ์ล้อม
 นางสาวสุกานดา ยั่งยืน
 นางสาวเอื้อมพร แก้วมูลมุข
 นางสาวเกศราพร ลาภเกษร
 นางสาวเนตรชนก ศรีสุวรรณ์
 นายวุฒิพงษ์ สว่างวงษ์
 นายถวิล อินทร์ชัย
 นางสาวอภิดา แฝดสุระ
 นางสาวกุลภัสสรณ์ โพธิ์จันดี
 นางสาวฐิติมา ศรีมาลัย
 นางสาววรรณิศา พรักพร้อม
 นางสาวจุฬาลักษณ์ น้ำรัต
 นางสาวณัฐชาร์ กาญจนากาศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  51 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 53

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53030498
 53031102
 53031119
 53031122
 53031125
 53031127
 53031128
 53031136
 53031141
 53031145
 53031149
 53031153
 53031162
 53031168
 53031170
 53031174
 53031073
 53031099
 53031110
 53031121
 53031134
 53031142
 53031143
 53031146
 53031148
 53031150
 53031151
 53031154
 53031155
 53031157
 53031160
 53031161
 53031166
 53031172
 53031173
 53031108
 53031120
 53031147
 53031159
53031175
 นายวิทวัช พาพันธ์
 นางสาววราภรณ์ ทะนิต๊ะ
 นางสาวขวัญฤทัย แกล้วทนงค์
 นางสาวจิตรลดา เรียมศรี
 นางสาวจุฑาภรณ์ บัณฑิตร
 นางสาวชนม์นิภา การุณ
 นายชนินทร์ สุขอินทรีย์
 นางสาวนพรัตน์ แทนทอง
 นางสาวปัทมา มากระจัน
 นางสาวไพลิน พ่วงอ่อน
 นางสาวมัลลิกา ศรีตัมภวา
 นางสาวรุ้งนภา ศรีอินทร์
 นางสาวสกาวเดือน สินสเวศ
 นางสาวอนุชรา สืบศิริ
 นางสาวอรจิรา หาได้
 นายอิสรพงษ์ คุณความดี
 นายจิรทีปต์ เจียรพัฒนากิจ
 นางสาววนิดา ฉิมลี
 นางสาวสุนิศา ศรีภา
 นางสาวจริญญา ไชยโคตร
 นางสาวธัญลักษณ์ อิสระพันธ์
 นายพงษ์ศักดิ์ สารพัฒน์
 นางสาวพลอยไพลิน ยิ้มสมบูรณ์
 นายภัทรวรรต แต้มทอง
 นางสาวมลธิดา กะตะศิลา
 นายยศธนา แวงภูลา
 นางสาวรัชติยา มะโนรัตน์
 นางสาววริศรา สายโยธา
 นางสาววิสสุตา สุขพันธ์
 นางสาวศรัญญา สุขเกษม
 นายศุภกิจ มีชัย
 นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูล
 นางสาวสุพัตรา แย้มสัตย์ธรรม
 นางสาวอังสุรีย์ ชุบสุวรรณ
 นางสาวอาทิตยา สุขรื่น
 นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
 นายจตุรัส ทองแดง
 นางสาวภัทราพร เกษโกวิท
 นางสาวศุทธินี แพทย์สันเทียะ
 นายเอกวี นาทรัพย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  40 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 54

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 54030325
 54030333
 54030337
 54030342
 54030348
 54030399
 54030609
 54030872
 54030874
 54030875
 54030877
 54030892
 54030894
 54030597
 54030602
 54030610
 54030613
 54030616
 54030860
 54030871
 54030883
 54030890
 54030896
 54030347
 54030838
 54030841
 54030852
 54030861
 54030862
 54030879
54030893
54030308
 54030895
 นางสาวเสาวณีย์ แซงดาว
 นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์
 นางสาวธนาภรณ์ เรือนแก้ว
 นางสาวรวิวรรณ ชลอรักษ์
 นางสาวสุกัญญา แก้วสกุณี
 นายจักรกฤษณ์ คุ้มญาติ
 นางสาวจิรพรรณ นาหก
 นางสาวเกตุวดี นนทะการ
 นางสาวชุลีพร วงศ์พุฒ
 นางสาวดลยา น้อยมณี
 นางสาวตะวัน ฤทธิ์ไตรรัตน์
 นางสาวสุนิสา ศรีโมรา
 นางสาวอภิญญา แผ้วอำพัน
 นางสาวพรรณวดี วงษ์ลิขิต
 นางสาวชัชฎา วิทยเดชาเมธ
 นางสาวจีรภัทร บรอฮีมี
 นางสาวภัทรนันท์ ชัยพงษ์
 นางสาวสุชาดา ศรีมงคล
 นางสาววรรณภา ทองกระจ่าง
 นายกิตติศักดิ์ มณีวัชราภรณ์
 นางสาวพิชชาพร เมฆกลาง
 นางสาวศุภรัตน์ สร้อยสน
 นายอาณัติ เล้าอรุณ
 นางสาววิยะดา พาที
 นางสาวฉัตรแก้ว ฉวยคอนบุรี
 นางสาวชลธิชา โฮเม
 นางสาวปวีณ์ธิดา กวาวสนั่น
 นางสาววิจิตรา จิโนวงษา
 นางสาวศิริพร อุสาพรหม
 นายธนวรรฒน์ ปัญญาเลิศศรัทธา
 นางสาวสุภาวดี หลายเจริญ
 นางสาวณัฐธยาน์ แสงพลสิทธิ์
 นางสาวอรณี ทองสุข
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  33 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 55

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55030026
 55030307
 55030429
 55030569
 55030579
 55030580
 55030610
 55030302
 55030558
 55030559
 55030577
 55030601
 55030602
 55030603
 55030609
55030427
55030550
 55030567
55030594
55030613
 นางสาวพรทิพย์ โคกขุนทด
 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ศิลป์
 นางสาวธีราพร กุลหกูล
 นางสาวสาริณี ไกรจันดา
 นายณัฐพล เผือกนิมิตร
 นายทวีชัย การผุด
 นายอดิศร บุญยืน
 นางสาวจิราภิวันท์ ขันโมลี
 นางสาวปพิชญา มูกขุนทด
 นายพงศกร ลอยล่อง
 นางสาวจินตนา พลเยี่ยม
 นางสาวศุภัชญา ชำนาญ
 นางสาวสกาวรัตน์ สินสเวศ
 นายสิทธิพันธ์ กันแยง
 นางสาวสุวิภา สิริสวย
 นายวทัญญู ใจแสน
 นางสาวจารุณี มีชัย
 นางสาววิภาดา อุตราศรี
 นางสาวมัณฑนา ค่ายสงคราม
 นายอำนาจ พาเสน่ห์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  20 คน 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศิษย์เก่ารหัส 56

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56030052
 56030155
 56030184
 56030264
 56030266
 56030394
 56030395
 56030396
 56030399
 56030414
 56030420
 56030421
 56030424
 56030432
 56030434
 56030435
 56030436
 56030440
 56030443
 56030444
 56030445
 56030448
 56030450
 56030456
 56030458
 56030464
 56030469
 56030106
 56030393
 56030402
 56030403
 56030406
 56030407
 56030425
 56030429
 56030442
 56030449
 56030451
 56030465
 56030468
 56030400
 56030416
56030430
 นายอิทธิชัย ชัยสนาม
 นางสาวกรรณิการ์ หล่อเงิน
 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทา
 นางสาวกมลวรรณ จันทวงศ์
 นางสาวอภิญญา ทาวงศ์
 นางสาวกุลชา เสลารัตน์
 นางสาวชนากานต์ บุญประเสริฐ
 นางสาวชุดาภรณ์ พรมกัญญา
 นางสาวเปรมวิกา ศรีสอน
 นางสาวหฤทัย ภูธร
 นางสาวกมลชนก สืบเพ็ชร์
 นางสาวกันตนา คงแก้ว
 นายจาตุรงค์ วาชัยยง
 นางสาวณัฐิกา แย้มขยาย
 นายธนากร แก้วบรรจง
 นายธนานันท์ เฉลิมญาติ
 นางสาวธิติยาพร ศรีคำ
 นางสาวนุจรี แก้วเก้าดวง
 นางสาวบุษยพรรณ เชยมาน
 นางสาวปริยา ยศสมนึก
 นายปวิตร ติยรัฐกาล
 นางสาวพรพรรณ นพรัตนาภรณ์
 นายพิพัฒน์ มณีสุวรรณ
 นางสาวรัชนกพร จำปาแก้ว
 นางสาวรัตนาพร ท่าพริก
 นางสาวสิริพร แก้วแสนเมือง
 นางสาวอินทิรา หลีพันธุ์
 นางสาวฑิฆัมพร บุศรา
 นางสาวกัญญพัชร เพ็ชร์นิล
 นางสาวภัทรี มีสัตย์
 นางสาวรัตนาพร มนต์ขลัง
 นางสาวณัฏฐากร สดมพฤกษ์
 นางสาวศศิธร โคตะบิน
 นางสาวจิรภิญญา สมบูรณ์ชัย
 นายชิษณุพงศ์ สถานรัมย์
 นางสาวบุณฑริกา พึ่งสมบัติ
 นางสาวพิชชาอร ศิรินามมนตรี
 นายพีระ ชัยสิทธิ์
 นายสุทธิเดช แก้วปึ
 นายอากฤษฏิ์ ดีแก่นทราย
 นางสาวพรวิจิตร มหามาตย์
 นางสาวอรปรีดา ชื่นตา
 นางสาวณัฐกานต์ ประทุมสิทธิ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  43 คน 

ระเบียนศิษย์เก่า | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาฟิสิกส์ 


สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 23

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2342071 สหรัฐ ปุณณรัตนกุล -
   รวม (Total)  1 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 24

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2442029
2442034
2442044
2442045
2442055
2442063
2442077
วิทยา สุวรรณพิทักษ์
สมชาย วันทอง
อำนาจ โรจน์จันทร์แสง
อเนก ศรีวิลาศ
นิรันดร เลิศสนองบุญ
วรการ อุ่ยศิริพัฒนเจริญ
อนุราช จิตศีล
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 25

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2542006
2542009
2542031
2542041
2542046
2542064
2542067
2542082
2542098
จินดาหรา สุวรรณมาศ
ฐปน วันชูเพลา
สรายุทธ ฉายสุริยะ
สุวรรณ เจริญยิ่ง
อาทร สรรพานิช
ธีรพงศ์ อ่อนอก
ปฏิธาน เจียมบุศย์
ศิริรัตน์ คัมภีรางกูร
ปรีชา กนกวรรณากร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 26

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2642004
2642005
2642043
2642065
2642071
2642072
2642073
2642084
ขวัญจิต เสริมสายประสิทธิ์
ณรงค์ มณีเนตร
อาภาพร ชนานิยม
วรเกษ เตียตระกูล
ศรีอุสา จันทร์โชติ
สามารถ น้อยวัน
สำเริง โชครุ่ง
อภิชาต วุฒิวรศิริ
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  8 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 27

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2742001
2742020
2742022
2742047
2742050
2742064
2742069
คมกฤช สนิทกลาง
รังสิมา วงศ์ธนทรัพย์
วรรณี วชิระนันตกุล
ธงชัย สิทธิกูล
ธัญญา เจริญสุข
พัฒนพงษ์ รัตนจันทร์
วันชัย พงษ์พฤษพรรณ์
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 28

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2842017
2842041
2842050
2842051
2842065
2842073
2842078
2842084
2842099
2842100
2842102
ณัฐวุฒิ ดุษฎี
อรัญญา ปรีชาไว
ณรงค์ ถ้ำเขางาม
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ยงยุทธ ตันติวงษ์
ศุภชัย กิจวงศ์ภักดิ์
สมศักดิ์ อังศิริกุลธำรง
อนุชา วาดรักชิด
สุเมธ กันกำธรวงศ์
นิตยา ชูขาว
รังสิยา วงษ์สุดิน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  11 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 29

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

29020010
29020250
29020700
29020825
กรุณา พฤกษะวัน
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
วิชัย อรรควุฒิวาณิชย์
สมเกียติ พันธ์ศุภถาวร
-
-
-
-
   รวม (Total)  4 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 30

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

30020025
30020117
30020195
30020379
30020483
30020793
30020863
30021020
30021042
กมลทิพย์ ภิญโญชีพ
ชลดา ศิริวงศ์
ปุนนนน วัฒนะจิตเสรี
วรนุช อัศวสุวรรณ์
สราวุฒิ แสนทอง
พัชรินทร์ กลิ่นซ้อน
ศิริพร แสงเพชร
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม
สุภาพร จาตุรันต์เรืองศรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 31

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

31020015
31020082
31020233
31020277
31020369
31020772
31020897
31021412
31021537
คงศักดิ์ จรัญญากรณ์
ธวัช หอมสุขใจ
พิเชษฐ์ นิมิตรมงคล
เลิศฤทธิ์ ศุขปรีดี
สมบูรณ์ เอกสิทธิ์
ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ปัญญา พนมสุขเจริญ
อรสา เกษตรภิบาล
พรทิพย์ นาวาประดิษฐ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 32

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

32021098
323021002
323021009
323021010
323021012
323021023
323021024
323021026
323021047
323021048
323021053
323021065
323021073
323021086
323021102
323021122
323021124
วิทวัส พันธุมจินดา
กสิมา เซี่ยงคิ้ว
ชัยฤทธิ์ ชุ่มธิ
ชาญณรงค์ พิพัฒน์วัฒนากุล
ณรงค์ชัย เรไร
พัฒนา เอนกวศินชัย
ไพฑูรย์ เกษมสุขภิญโญ
มนตรี ธนภัทควัฒน์
อภันตรี ยุทธพันธ์
กมลศรี ศรีวัฒน์
จริยา บุญกลิ่น
ธวัชชัย ธารวิทยากุล
ปรัชญา อินทรวิชา
มานพ เขินประติยุทธ
สายสมร ศรีบางทอง
สมเกียรติ ปทุมสิริวรรณ
สัทธา สสาสุวรรณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  17 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 33

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

333021015
333021030
333021038
333021054
333021077
333021085
333021118
333021137
333021139
333021153
333021181
เดชิศ เคหาสน์เกษม
ประภาส จันทเก
มงคล แจ่มแจ้ง
วีรยุทธ บู่สุข
จารึก น้อยถนอม
ชัชชัย คะประสิทธิ์
พิภพ สิงหนนท์
วิจิตร รื่นรมย์
วิริยะ เหลืองอร่าม
สถาพร เจริญสุข
วาสนา กระษาปณ์การ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  11 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 34

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

347021011
347021042
347021117
347021146
347021148
347021151
347021152
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช
สมบัติ วิริยะอุดมเสถียร
วัลลภ ทองเปรม
อิทธิพงษ์ พานเหลือง
เริงณรงค์ วิเวกวินย์
พัลลภ โพธิ์แก้ว
สมบัติ หลายกิจพานิช
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 35

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

357021026
357021030
357021033
357021048
357021061
357021082
357021129
357021163
ภาณุพันธ์ นิวาทวงษ์
รัชภูมิ ชื่นชอบ
วรพงษ์ คงสมัย
อุมาพร ศิริมหันต์
ประเสริฐ นิจโรจน์กุล
เสาวภา ถิ่นทวี
อดิศวร ศิริจันทร์
ชัยณรงค์ แต้พานิช
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  8 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 36

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

367021025
367021028
367021043
367021059
367021078
367021081
367021127
367021133
367021151
367021152
367021182
นิตยา ศักดิ์วิเศษ
บัญชา แซ่ลิ้ม
วราภรณ์ สุดใจ
จักรวาล เพิ่มญาณวรรธนะ
มานะ ใจคำ
วนมาลิน ดลอารมย์
สมใจ พันธ์มาลา
อนุพันธ์ ตั้งทรงเจริญ
นำโชค ลิ้วเจริญ
ปัทมวรรณ ปุ่นอุดม
สุภรา กมลพัฒนะ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  11 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 37

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

37030041
37030074
37030214
37030236
37030258
37030683
37030959
37031127
37031172
37031242
37031460
กันฑิรา คูหาแก้ว
คุณากร จงสดกมล
ณรงค์ จันทรมหา
ดวงนภา ศรีจันทร์
เดชา หัสสา
มุฑิตา จันทร์หอม
สมาน เดชสุภา
หทัย แป้นสมบูรณ์
อรอนงค์ สำเร็จศิลป์
อุษณีย์ สันตติวงศ์ไชย
ณัฐพล ศรีอัสดร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  11 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 38

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 38030259
 38030293
 38030514
 38030868
 38031553
 38031645
 38031759
 38031771
 38031793
 38031830
 38032307
 38032422
 38032813
 นายประเสริฐ กิตติศุภมงคล
 นายพิเชษฐ์ โกมโลทก
 นายสมศักดิ์ ก๋งอ่อน
 นายปราโมทย์ บุญสนอง
 นายศักดิ์ชัย ใจกล้า
 นางสาวสุพัตรา ฉ่ำช่วง
 นายอาทร โภไคยพิสิฐ
 นายรุ่งโรจน์ สุทธิธาทิพย์
 นางสาวภาณินี พรหมเสน
 นางสาวแววใจ จรพินิจ
 นายอนุชิต กิติคุณกำจร
 นางสาวสิริมาลย์ งามชนะ
 นายทรงพล ตั้งเลิศวิไล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  13 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 39

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 39030065
 39030179
 39030283
 39030353
 39031462
 39031510
 39031576
 39031602
 39031657
 39031820
 39032043
 39032250
 39032696
 39032869
 39033406
 39033484
 39033495
 39033510
 39033624
 39033716
 39033749
 39033750
 นายเฉลิมศักดิ์ ง้อเจริญ
 นายภาณุพงศ์ บุญเพียร
 นางสาววรีภรณ์ รัตนิสสัย
 นายวิศรุต คงสกุล
 นายกานต์ อิสริยะวณิช
 นางสาวจุฑามาส ยันต์เสถียร
 นางสาวชมพูนุท วราราช
 นายแดด พ่วงพิทักษ์
 นายธีรพัฒน์ สันติธรรมากร
 นางสาวรุ่งนภา บุญรักษ์
 นางสาวอโนทัย อัจฉรานิวัฒน์
 นางสาวกรุณา ธนาพงศธร
 นายวีระเทพ อาจวิชัย
 นายอมร จิตรวิโรจน์
 นางสาวเกษร จันทร์ณุสังข์
 นางสาวจิตรา ชตางาม
 นางสาวชมพูนุช ไชยโคตร
 นางสาวณัฎฐิรา อมราสิงห์
 นางสาวมัลลิกา ชูประยูร
 นางสาวมุทิตา สิริสายพิรุณ
 นางสาวจิโรภาส วงค์ใจ
 นางสาววนิดา พลกล้า
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  22 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 40

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 40030449
 40031547
 40031592
 40031617
 40031891
 40031938
 40031972
 40032069
 40032542
 40032911
 40033008
 40033019
 40033329
 40033857
 40033880
 40033961
 40034128
 40034254
 40034265
 40034335
 นายอรรถพล เชยศุภเกตุ
 นายชัยธช วณิคพันธุ์
 นางสาวธณัฏฐ์ยศ สมใจ
 นางสาวธารทิพย์ สุรประสิทธิ์
 นางสาววิชชุดา ผ้าเจริญ
 นายวีระพล ชุมทอง
 นางสาวสาวิตรี สังเกตุ
 นางสาวอรวรรณ ตรรกนาถ
 นายเบญจพล ซานี
 นายสังเวียน ฆ้องจันทร์ดา
 นายอดิเรก ละครแก้ว
 นายอภิชาต วิจารณ์
 นางสาวนพวรรณ ศรีเกตุ
 นายกรวิทย์ หล่มวงษ์
 นางสาวจิตติมา คงสกุล
 นายธนพงศ์ เนื่องจำนงค์
 นางสาวพรเพ็ญ มอญเจริญ
 นายวัชร สุขคะ
 นางสาววาสนา แซ่ตัน
 นายสมเกียรติ์ เครือวงค์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  20 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 41

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

41030152
41030255
41030598
41030691
41030705
41031445
41032794
41032967
41032978
41033180
41033250
41033386
41033478
41033618
41033685
41034093
41034473
41034565
41034679
41034794
41034864
 นางสาวณัฏฐา สังข์อ่อน
 นายธีระวิทย์ ดีเลิศ
 นายศุภรักษ์ เกาะมั่น
 นางสาวสิริลักษณ์ ฤกษ์ปกรณ์
 นางสาวเสาวลักษณ์ ชมพูเงินแสงสกุล
นายสัญญา ทองย้อย
 นายกิตติธัช ตันติวงศ์
 นายภราดร หนูทอง
 นายภาธร โรจนพานิชย์กิจ
 นายวีระ ปิตุเตชะ
 นายสยาม แสนตา
 นายอดิศร ผลพูล
 นางสาวอริสรา อังอินสมบัติ
 นายณรงค์เดช พนมมาศ
 นายมาโนช อบมาลี
 นายอุปถัมภ์ นาครักษ์
 นางสาวกนกพร ลิ้มพรวิกุล
นายฐิติเดช สุพรรณ
 นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน
 นายวัชระ ศุขการค้า
 นางสาวเสาวลักษณ์ ขันกสิกรรม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  21 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 42

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

42030061
42030108
42030175
42030245
42030500
42030739
42032382
42032452
42032854
42033240
42033848
42033860
42034522
 นายเกศ ศรีวัฒนพล
 นายจารุตม์ อุดมโชค
 นางสาวณัฏฐา ธิติมุทา
 นายธวัชชัย จินเรียง
 นายยงยุทธ แห้วสุโน
 นางสาวอรวรรณ ตันเจริญ
 นายนิติ ขำคม
 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์
 นายยงยุทธิ์ มั่นจิต
 นางสาวคนึงนิจ บุญสาร
 นายกอบชัย ช่างเสนาะ
 นายจรูญ ศรีรักษา
 นายสุพงษา เขตต์คีรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  13 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 43

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

43030394
43031942
43032844
43032888
43033089
 นางสาวอมรศรี แซ่ก๊วย
 นายจักรชัย ภิระพันธ์พานิช
 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์
 นายธานี บุบผาคร
 นายบัณฑิต วินิจธรรม
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 44

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

44030720
44031518
44032890
44032926
44032959
44033079
44034948
44035345
 นายวรสิทธิ ศรีบุญ
 นายสุรกิจ ขาวแผ้ว
 นางสาวนิภาวรรณ สิงหเขต
นางสาวพิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก
 นางสาวรัตติกาล เทพานวล
 นายกำพล ปาทา
 นางสาวสุธาทิพย์ เสริมศรี
 นายพึ่งบุญ ปานศิลา
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  8 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 45

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

45032776
45032905
45033494
45033830
45034484
45035626
45036363
นางสาวภัทราภรณ์ สืบท้าว
นายวรเวทย์ อมรประเสริฐศรี
นางสาวทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์
นางสาววิลาวัณย์ พรหมเสน
นายรณรงค์ จาระ
นายติรพัฒน์ สว่างโกศล
นางสาวสุภาพร บุตรดี
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 46

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

46032582
46032710
46032744
46032752
46032817
46033418
46033203
46033376
46034568
นายธนภณ บุญพลอย
นายสราวุฒิ แนบเนียร
นายอดิศักดิ์ ผดุงทน
นางสาวอรสิริ ตันสกุล
 นายทรงกรด แก้วศรีนวล
นางสาวทิพวรรณ นพตลุง
นางสาวประกายดาว แก้วพฤกษ์
นายสมศักดิ์ บุญพรม
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 47

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

47031848
47035517
47036064
47030347
47030753
นายจาตุรงค์ ศิริศุภนนท์
นางสาวรัชดา ธาตุดี
นางสาวศิริรัตน์ ตอพล
นายเอกพล แก้วนวม
นายนริศ ไม้งาม
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  5 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 48

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

48031075
48031273
48031822
48032164
48032256
48032690
48033239
48033703
48034342
48034410
48034564
48034953
48035028
48035202
 นางสาววันเพ็ญ หวานระรื่น
 นายสิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร
นางสาวกฤตยา จันทรังสีวรกุล
นางสาวนวลน้อง ตะมลภาพ
นางสาวบุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ
นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
นางสาวศศิวรรณ ศิลป์มี
นายปฐมเดช สุขศิริ
นายกริชสดา งามแสงสุริยา
นางสาวจินดาวรรณ สิงห์คต
นายณัฐพล กระจ่าง
นายวรชาติ สว่างโกศล
นายวุฒิพงศ์ ศาสนสุพิน
นายอดิศร สมบูรณ์นิรันดร์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  14 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 49

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

49030954
49031968
49031975
49032989
49033009
49033016
49033023
49033030
49034150
นายธีรพงษ์ กลมเกลี้ยง
นางสาวฟิสิกส์ อุดมทรัพย์
 นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า
 นางสาวธิติมา ดีเพชร
 นายวริศศระ ฟ้าอรุณ
 นางสาวสุพัตรา ลัมวุฒิ
 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วไข่
 นางสาวอรอุมา หนูทอง
 นางสาวกัญญานันท์ หินแก้ว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  9 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 50

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

50030885
50031561
50034586
50034593
50037310
50037341
50037365
50037372
50532587
50533966
 นายสันติชัย ตลับทอง
 นายอาทิตย์ ภูจอม
 MR.HOUR CHHOEUN
 MR.BEANG SENGKHUN
 นางสาวกุลธิดา พรมดี
นางสาวธนัฏฐา ชอบศิลป์
 นางสาวศลิษา อนุถาวร
นายอรรถพล แก้วโสนด
นางสาวทัศภรณ์ ตุ่นกระโทก
นางสาวชุดาภา อุดมวิเศษสันต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  10 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 51

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

51036305
51036329
51036374
51036442
51036497
51036565
51036664
51036916
นายณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์
นางสาวตรีนุช พงษ์สวัสดิ์
นางสาวนิชนันท์ คำตา
นางสาวมณีการ์ นิลโมทย์
นายภคพล แสงโย
นางสาวสุพัตรา แก้ววงษา
นายโชคดี ติยะกิจ
นางสาวศิริขวัญ เดชะติน
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  8 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 52

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 52030479
 52031043
 52031063
 52031029
 52031037
 52031041
 52031042
 52031045
 52031051
 52031052
 52031056
 52031058
 52031060
 52031061
 52031064
 52031066
 52031069
 52031070
 52031072
 52031074
 52031077
 52031078
 52031079
 52031083
 52530097
52530286
52530288
52030604
 52530285
 52530287
 นางสาวศศิวิมล ทองขาว
 นางสาวนวลทิพย์ วันทนะ
 นางสาวลดาวัลย์ เอาหานัด
 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีแจ่ม
 นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญนาน
 นายธีรพล ไชยเยศ
 นางสาวนฤมล มัคนา
 นางสาวบุษยา โสระธิวา
 นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ
 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์
 นางสาวพิมลรัตน์ ผลาชีวะ
 นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ
 นางสาวยุธิดา โพธิ์ทับทัย
 นางสาวยุพา แดงสกุล
 นางสาวลลิดา ศรีอินทร์
 นายวรัญญู หนูภักดี
 นายศรายุทธ ทับทิมไสย
 นางสาวศุภาวรรณ สีหัดตา
 นายสราวุฒิ บุตรวัง
 นายสิทธิศักดิ์ เครือแสง
 นางสาวเขม ผาอินดี
 นางสาวสุภาวดี โภคัย
 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง
 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง
 นายสุรเชษฐ์ ใจดี
 นางสาวธนพร ธรรมปัตร
 นางสาวรัญญารัตน์ แฟ้มคลองขอม
 นายอัฐพล เจิมพูล
 นางสาวกมลวัน วิริยะกุล
 นายธนภพ ปานสังข์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  30 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 53

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 53030166
 53030476
 53030491
 53030492
 53031070
 53031077
 53031079
 53031083
 53031085
 53031091
 53031114
 53030471
 53030473
 53030477
 53030490
 53030754
 53031067
 53031069
 53031082
 53031088
 53031093
 53031097
 53031104
 53031105
 53031106
 53031111
 53031112
 53031115
 53031117
53030469
 53030799
53031092
53031080
 นายวิษณุ เพ็งแจ้ง
 นายทศพล สวัสดี
 นางสาวศศิภา เขตรักษา
 นางสาวแสงตะวัน ปิดป้อง
 นางสาวเกศินี เฉิดจังหรีด
 นางสาวจุไรรัตน์ สอนสีดา
 นายชนินทร์ดนัย แก้วใส
 นางสาวทิพวรรณ ทรายหมอ
 นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย
 นางสาวประนอม พรหมศิริ
 นางสาวอรพรรณ แก้วสาลี
 นายกฤษฎา สิงห์ละคร
 นางสาวกุสุมา ถนอมวงศ์
 นางสาวทับทิม บุญเลิศ
 นายวุฒิชัย อำนาจเจริญ
 นางสาวนภาพร ประทุมคีรี
 นางสาวกนกวรรณ กลอยยิ่ง
 นายกิตติภณ ใจตรง
 นางสาวทวิตา จันทร์อินทร์
 นางสาวน้ำฝน อุยพอง
 นายพงศกร สรอินทร์
 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
 นางสาววันวิสาข์ พลอยงาม
 นายวิรัตน์ ขันเขต
 นางสาวศศิธร สุขอยู่
 นางสาวเสาวณีย์ บุญหนัก
 นางสาวอมรรัตน์ คำเกลี้ยง
 นางสาวอรวรรณ ผลอ้อ
 นางสาวอัญชลี บุญญานาม
 นางสาวกรรณิกา รัตพลที
 นายธีระพงศ์ พิมสร้อย
 นางสาวปวริศา นาคประภัสสร
 นายณัฐวุฒิ ทองมาก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  33 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 54

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 54030324
 54030326
 54030550
 54030604
 54030608
 54030837
 54030846
 54030854
 54030869
 54030317
 54030328
 54030329
 54030847
 54030855
 54530167
 54530267
 54030850
 54030857
 54030587
 54030606
 54030836
 54030840
 54030848
 54030856
 54030306
 นางสาวสุวิณี พลรักษา
 นางสาวหทัยวัฒน์ พละศักดิ์
 นางสาวจันทร์จิรา อิ่มสะอาด
 นางสาวดวงพร วิจิตจันทร์
 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเจริญ
 นายโกวิทย์ ตะวัน
 นายนฤเบศ สุพะกำ
 นายพลากร ขวัญสูงเนิน
 นางสาวอภิญญา โยธี
 นายวริศ ดีพิสุทธิ
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 นายเอกสิทธิ์ บุญกิ่ง
 นายบดินทร์ สุนทรวัฒน์
 นางสาวพิมพกานต์ ฐานะ
 นางสาวชฎาพร บามขุนทด
 นางสาวอรนิชา นิลประยูร
 นางสาวปนัสยา เดชจินดา
 นางสาวภาวินี ราชแข็ง
 นางสาวประภาภรณ์ ซาหอม
 นางสาวปรียา นกแก้ว
 นางสาวกฤตยา พิมพ์วราภรณ์
 นางสาวชมพูนุช พิมพ์มั่น
 นางสาวเบญจภรณ์ มะซอ
 นางสาวภัทรา บังศรี
 นายนภนต์ ลื่นภูเขียว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  25 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 55

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55030261
 55030287
 55030298
 55030029
 55030030
 55030185
 55030190
 55030252
 55030285
 55030290
 55030562
 55030192
 55030280
 55030283
 55030297
 55030555
 55030023
 55030549
 55030572
 นางสาววิภาวี เต็มนุช
 นางสาวพจนา พุ่มตะโก
 นายอาทิตย์ ภารวงค์
 นายอัษฎายุธ เฉลิมพงษ์
 นายอาทิตย์ เทียนธวัช
 นายพีรพัฒน์ ลิ่มทอง
 นางสาวสำราญ ก่อแก้ว
 นางสาวเมธิดา นลาราช
 นายบัญชา สมดี
 นายมงคล ประจุทรัพย์
 นายภานุเดช วัดแก้ว
 นางสาวอลิสา วรรณคำ
 นางสาวเกวลิน เสนาไทย
 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก
 นางสาวอมรรัตน์ วิริขิตกุล
 นางสาวนุชจิรา สุโยธีธนรัตน์
 นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ตังสกุล
 นางสาวจริยา พาดี
 นางสาวอาพร สุขประเสริฐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  19 คน 

สาขาฟิสิกส์ ศิษย์เก่ารหัส 56

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56030046
 56030051
 56030242
 56030392
 56030412
 56030437
 56030341
 นางสาวกัลยาณี บุญทรัพย์
 นางสาวหฤทัย วิจารย์
 นางสาวสุวรรณี พัดศรี
 นางสาวกนกอร นนท์ใส
 นางสาวสิรินาฏ ม่วงงาม
 นายนภสินธุ์ ชำนาญ
 นายสันติสุข ประกอบทอง
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 56030046
 56030051
 56030242
 56030392
 56030412
 56030437
 56030341
 นางสาวกัลยาณี บุญทรัพย์
 นางสาวหฤทัย วิจารย์
 นางสาวสุวรรณี พัดศรี
 นางสาวกนกอร นนท์ใส
 นางสาวสิรินาฏ ม่วงงาม
 นายนภสินธุ์ ชำนาญ
 นายสันติสุข ประกอบทอง
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  7 คน 

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 55030261
 55030287
 55030298
 55030029
 55030030
 55030185
 55030190
 55030252
 55030285
 55030290
 55030562
 55030192
 55030280
 55030283
 55030297
 55030555
 55030023
 55030549
 55030572
 นางสาววิภาวี เต็มนุช
 นางสาวพจนา พุ่มตะโก
 นายอาทิตย์ ภารวงค์
 นายอัษฎายุธ เฉลิมพงษ์
 นายอาทิตย์ เทียนธวัช
 นายพีรพัฒน์ ลิ่มทอง
 นางสาวสำราญ ก่อแก้ว
 นางสาวเมธิดา นลาราช
 นายบัญชา สมดี
 นายมงคล ประจุทรัพย์
 นายภานุเดช วัดแก้ว
 นางสาวอลิสา วรรณคำ
 นางสาวเกวลิน เสนาไทย
 นางสาวดารารัตน์ บุญมาก
 นางสาวอมรรัตน์ วิริขิตกุล
 นางสาวนุชจิรา สุโยธีธนรัตน์
 นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ตังสกุล
 นางสาวจริยา พาดี
 นางสาวอาพร สุขประเสริฐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   รวม (Total)  19 คน 
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา