การอบรมการใช้งาน NodeMCU สำหรับอุปกรณ์ IOT เบื้องต้น


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมปีที่2

ในหัวข้อ “การใช้งาน NodeMCU สำหรับอุปกรณ์ IOT เบื้องต้น”

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีประสบการณ์ในการคิดและผลิตงานนวัตกรรมในการผลิตโครงงานเพื่อเข้าประกวดแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนิสิตภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 12 คน โดยมี อาจารย์นิวร ศรีคุณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

cFkrMz.jpg
cFknuq.jpg cFk6ia.jpg cFkuYf.jpg
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา