ทีม Protect4U นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในโครงการ Startup Thailand Connect : Business Brotherhood ปี 2019


ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2562 นิสิตภาควิชาฟิสิกส์จ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ นางสาววนารัตน์ โอวาท และนายสิทธิรัตน์ ราญรอน ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Business Brotherhood ปี 2019ณ. คณะ วิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อผลงานนวัตกรรม “ระบบวัดคุณภาพน้ำ” ไปสู่ธุรกิจเริ่มต้น ในนามการจัดตั้งบริษัท Protect4U ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการอบรมจำนวน 6 โครงการ ดังนี้
  • โครงการอบรมวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
  • โครงการอบรมการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
  • โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับสร้างบริการนวัตกรรมแนวใหม่
  • โครงการการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านการจัดการ
  • โครงการอบรมสื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่
  • โครงการอบรม Pitching แผนธุรกิจบริการนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา