ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรบมาตรวิทยาเบี้องต้น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CL 202 และ CL 301 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านมาตรวิทยา ซึ่งมาตรวิทยาเป็นศาสตร์สำคัญสาขาหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์อย่างมาก และมีบทบาทสำคัญต่อระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นทุกวัน ภาควิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างภาควิชากับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาทางด้านมาตรวิทยาร่วมกัน รวมถึงการส่งนิสิตไปทำสหกิจศึกษากับทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเสริมสมรรถนะด้านมาตรวิทยาสำหรับนักฟิสิกส์ให้แก่นิสิตและบุคลากรของภาควิชาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดความรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงานในอนาคต ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะด้านมาตรวิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จำนวน 30 ชั่วโมง (6 หัวข้อฝึกอบรม) วันที่ 17 ธันวาคม 2561: 9.00 น. ถึง 12.00 น. วิทยากร : คุณอัจฉรา เจริญสุข (ผมว.) ห้อข้อฝึกอบรม : มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) วันที่ 17 ธันวาคม 2561: 13.00 น. ถึง 16.00 น. วิทยากร : ดร.ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์ ห้อข้อฝึกอบรม : มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือวัด (บรรยาย 3 ชั่วโมง) วันที่ 18 ธันวาคม 2561: 9.00 น. ถึง 16.00 น. วิทยากร : ดร. นฤดม นวลขาว ห้อข้อฝึกอบรม : ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น (บรรยาย 6 ชั่วโมง) วันที่ 19 ธันวาคม 2561: 9.00 น. ถึง 16.00 น. วิทยากร : คุณกองศักดิ์ ทองบุญ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทียบ Digital Multimeter เบื้องต้น วันที่ 20 ธันวาคม 2561: 9.00 น. ถึง 16.00 น. วิทยากร : คุณเจษฎา วงศาโรจน์ ห้อข้อฝึกอบรม : การสอบเทียบ Vernier Caliper และ Micrometer เบื้องต้น วันที่ 21 ธันวาคม 2561: 9.00 น. ถึง 16.00 น. วิทยากร : ดร.ทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์ ห้อข้อฝึกอบรม : มาตรวิทยาความดันเบื้องต้น สามารถโหลดกำหนดการได้จาก ตารางการอบรม
ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา